Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2017, 17917OverigBekendmaking besluit hogere waarde Wet geluidhinder: voor bouw woning aan Lingedijk 39, Kedichem

Logo Leerdam

Het college van burgemeester en wethouders van Leerdam heeft op 26 augustus 2016 zijn voornemen uitgesproken om een hogere waarden vast te stellen ten behoeve van de bouw van een woning aan de Lingedijk 39 te Kedichem.

 

Uit een akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai vanwege de Lingedijk wordt overschreden. De maximale toelaatbare hogere waarde wordt echter niet overschreden.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam concludeert dat geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk zijn en acht het in verband met het realiseren van de woning daarom noodzakelijk om hogere grenswaarden voor deze locatie vast te stellen.

 

Op grond hiervan besluit het college van burgemeester en wethouders van Leerdam, gelet op bovenstaande overwegingen en de bepalingen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk VIIIa van de Wgh, hogere waarden vast te stellen voor de woning aan de Lingedijk 39 van 52 dB.

 

Aan dit besluit de voorwaarde te verbinden dat het binnenniveau voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierbij moet worden uitgegaan van de cumulatieve geluidsbelasting exclusief de aftrek voor wegverkeerslawaai met 2 tot 5 dB conform art. 110g Wet geluidhinder.

 

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 25 augustus 2016 voor een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

 

Ter inzage legging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen voor een termijn van zes weken ter inzage met ingang van 28 maart 2017 in de hal van het Stadskantoor, Dr.Reilinghplein 1 te Leerdam.

De stukken kunnen worden ingezien:

 • 1.

  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur;

 • 2.

  op dinsdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 16.00 uur tot 19.30 uur;

 • 3.

  na telefonische afspraak (tel. 0345 - 636242).  

   

  Beroep

  Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, er aan dat op grond van artikel 6.4 Algemene wet bestuursrecht kan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

  Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

   

  Voor de goede orde wijzen wij u erop dat indien u tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen heeft ingediend, u dan ook geen beroep kunt instellen, tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen in te dienen, of u zienswijzen heeft tegen wijzigingen die bij het geven van het besluit ten opzichte van het conceptbesluit zijn aangebracht

   

  Leerdam, 27 maart 2017