Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2017, 17582VerkeersbesluitenVerkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een inhaalverbod en adviessnelheid op de Sluizeweg nabij Drimmelen

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Besluiten

door het plaatsen van borden A4 en A5, uit bijlage 1 van het RVV 1990, een adviessnelheid van 60 km/h in te stellen op de Sluizeweg te Drimmelen, voor zover gelegen tussen huisnummer 68 en de komgrens van Drimmelen;

door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken strepen een inhaalverbod in te stellen op de Sluizeweg in Drimmelen, voor zover gelegen tussen huisnummer 68 en de komgrens van Drimmelen;

Bovenstaande maatregelen zijn als zodanig ook aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Wettelijk kader

Op basis van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) moeten verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester enwethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijnbij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

Op basis van artikel 15 van de WVW 1994 moeten voorzieningen ter regeling van het Verkeer worden vastgesteld door het nemen van een verkeersbesluit.

Op basis van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake hetWegverkeer (hierna: BABW) moet het plaatsen van borden A4, uit bijlage 1 van het RVV 1990, en het aanbrengen van een doorgetrokken streep geschieden door het nemen van een verkeersbesluit.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met een gemachtigde van de korpschef van de politie van district Zeeland-West Brabant.

Overwegingen

De Sluizeweg verbindt de kernen Made en Drimmelen met elkaar. De weg wordt veelvuldig gebruikt door recreatieverkeer dat van en naar de haven in Drimmelen rijdt. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom, waar een maximumsnelheid van 80 km/h geldt. De weg voldoet echter op een aantal punten niet aan de eisen die zijn gesteld in de Duurzaam Veilig filosofie en de daaruit voortvloeiende Basiskenmerken Wegontwerp en het Handboek Wegontwerp van het CROW. Zo is de rijbaan te smal, is er te weinig afstand naar bomen langs de weg (obstakelafstand) en zijn er bijvoorbeeld geen haltehavens voor het openbaar vervoer. Ook ontbreekt een inhaalverbod. Hierdoor staat de verkeersveiligheid onder druk. Gebruikers van de weg hebben hierover meermaals geklaagd bij de gemeente. Om dit te verbeteren, worden nu aantal maatregelen genomen.

Tussen huisnummer 68 en de komgrens van Drimmelen maakt de weg een aantal bochten waardoor het zicht op tegemoetkomend verkeer slecht is. Met name op die plek is een inhaalverbod nodig om de verkeersveiligheid te waarborgen. Daartoe wordt een dubbele doorgetrokken streep op de as van de weg aangebracht. Tevens wordt op hetzelfde wegvak een adviessnelheid van 60 km/h ingesteld. Beide maatregelen dragen bij aan een rustiger wegbeeld en een hogere verkeersveiligheid.

Het treffen van een verkeersmaatregel is een normale maatschappelijke ontwikkelingwaarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen inbeginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

De in dit besluit genoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 voor het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

De onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen liggen buiten de bebouwde kom van de kernen Made enDrimmelen en zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Drimmelen.

Made, 22 maart 201 7

Namens h et college van burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Martin van Drimmelen

Manager afdeling Openbare Werken

Bezwaarprocedure

1.Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen, dus aan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad en moet worden verzonden naar Postbus 19, 4920 AA Made. Het bezwaar dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

  • Naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Omschrijving van het besluit met vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

  • Een opgave van de reden(-en) waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

  • 2.

   Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

   • Naam en adres van de verzoeker;

   • De dagtekening;

   • Vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum of kenmerk van het besluit;

   • De gronden van het verzoek (motivering).

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening ( DigiD ). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant wijst u na indiening van het verzoekschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht u binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u op www.drimmelen.nl , of in de folder in het informatierek van het gemeentehuis. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie via het telefoonnummer 140162.