Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 17483OverigBesluit routering gevaarlijke stoffen Gemeente Enschede

Logo Enschede

De raad van de gemeente Enschede maakt bekend dat het in zijn vergadering van 6 februari 2017 vastgestelde ontwerp besluit routering gevaarlijke stoffen gemeente Enschede definitief heeft vastgesteld.

Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede. Het maken van een afspraak kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100.

Besluit

Op 1 april 2015 is de Wet tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden. Als gevolg van deze wijziging mogen Rijkswegen niet meer zijn opgenomen in lokale routeringen. Voor Enschede betekent dit dat een nieuw besluit routering moet worden vastgesteld, waarbij de A35/N35 en N18 uit de huidige routering moeten worden verwijderd. Rijkswegen zijn reeds opgenomen in een landelijk Basisnet, waardoor er feitelijk niets wijzigt in de aangewezen wegen waarover routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd. Voor het vervoer over andere dan de aangewezen wegen is, zoals nu ook het geval is, een ontheffing van het College vereist.

 

De aangewezen wegen voor het vervoer van routeplichtige gevaarlijke stoffen zijn Westerval tot aan de afslag Usselerrondweg en Usselerrondweg tot aan de kruising Haaksbergerstraat.

Geen zienswijzen ontwerpbesluit

Het ontwerp besluit routering gevaarlijke stoffen gemeente Enschede en de bijbehorende stukken hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen met ingang van 8 februari tot en met 21 maart 2017. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ontvangen.

Beroep

Gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd kan tegen het besluit beroep worden ingesteld. Dit kan door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Een beroepschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank overijssel, Team Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.