Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 17476Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 21 maart 2017 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het grootstedelijk gebied Zuidas en wordt globaal begrensd door de Strawinskylaan in het noorden en de ringweg A10 in het Zuiden.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt twee concrete ontwikkelingen mogelijk: de uitbreiding van het WTC-complex en de herontwikkeling van de CRI-kantoortorens . Genoemde ontwikkelingen geven invulling aan de ruimtelijke visie voor dit gedeelte van Zuidas en bieden kansen voor de invulling van een onderdeel van de stedenbouwkundige en kwalitatieve strategie voor dit gebied. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch planologisch kader voor genoemde ontwikkelingen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt daarnaast een goede juridische regeling voor de bestaande bebouwing , de omliggende wegen en het Zuidplein.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in Bijlage II (onderdeel Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 28 maart 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum;

  • het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1409BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 27 maart 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester