Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2017, 17343VerkeersbesluitenN311; verkeersbesluit instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in de gemeente Arnhem

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAK N UMMER 2016 - 0 13889 , D.D . 21 MAART 201 7

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op de provinciale weg N311 vanaf het kruispunt met de Otterloseweg/Koningsweg (N310) (kilometer 0,05) tot de westelijke aansluiting met de autosnelweg A50 (kilometer 6,54), in de gemeente Arnhem.

Aanleiding

De provinciale weg N311 (Koningsweg) vormt een verbinding tussen de N310 ten noorden van Wolfheze en de A50 ten noorden van Arnhem. De weg staat op de planning voor groot onderhoud in 2017. Naar aanleiding daarvan is in 2015-2016 een verkenning uitgevoerd naar eventuele knelpunten op het traject, met als doel deze in voorkomende gevallen integraal aan te pakken.

Hoewel het traject ten noorden van Arnhem ligt heeft de weg vanwege de oost-west oriëntatie geen ontsluitingsfunctie voor Arnhem. Dat de N311 geen grote betekenis heeft in het provinciale netwerk blijkt ook uit het gebruik van de weg. De etmaalintensiteit op werkdagen ligt rond de 5.000 motorvoertuigen per etmaal. Ook het aandeel vrachtverkeer is met 7% relatief laag voor een provinciale weg. De weg is open voor landbouwverkeer en wordt deels gebruikt door het openbaar vervoer. Echter ook in het openbaar vervoernetwerk vervult de N311 geen prominente rol. Lijn 9 (Connexxion / Breng) van Arnhem naar Schaarsbergen v.v. maakt tussen de Kemperbergerweg en de N804 Koningsweg gebruik van de N311.

De N311 is momenteel ingericht als een gebiedsontsluitingsweg en kent een snelheidsregime van 80 kilometer per uur. De inrichting van de weg voldoet echter niet aan de essentiële wegkenmerken en de streefkenmerken van een gebiedsontsluitingsweg. De weg heeft een te smal profiel waardoor er geen ruimte is voor een dubbele asstreep en een redresseerstrook. Ook staan langs vrijwel het gehele traject bomen binnen de obstakelvrije zone. Daarnaast heeft de N311 in de nieuwe wegennetvisie die voortkomt uit de omgevingsvisie geen prominente functie. De weg is daarom aangeduid als een weg met een toegang biedende functie (ETW). Volgens de trajectvisie moet het traject worden afgewaardeerd naar een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 60 kilometer per uur.

Provincie Gelderland neemt daarom een aantal maatregelen op het beschouwde gedeelte van N311 om de maximum snelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur en de weg in te richten overeenkomstig ETW. Tot de maatregelen behoren:

 • -

  het verlagen van de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur;

 • -

  het vervangen van het wegprofiel bestaande uit 1x2 rijstroken door één rijloper met de markering conform ETW waarbij enkel een kantmarkering wordt toegepast;

 • -

  het intrekken van de huidige status van voorrangsweg en het instellen van een voorrangsregeling per kruispunt waarbij het verkeer op de zijwegen voorrang moet verlenen aan alle bestuurders op de provinciale weg N311;

 • -

  het aanbrengen van verhoogde (kruispunt)plateau’s op de volgende locaties:

  • kruispunt N311 / Kemperbergerweg / toegang Droompark Hooge Veluwe (kilometer 2,30)

  • kruispunt N311 / Radarweg (kilometer 2,85)

  • kruispunt N311 / Verlengde Deelenseweg (kilometer 3,40)

  • kruispunt N311 / Deelenseweg (kilometer 3,80)

  • kruispunt N311 / West Vrijlandweg / Clement van Maasdijklaan (kilometer 4,50)

  • kruispunt N311 / N804 Hoenderloseweg (kilometer 5,10)

 • -

  het aanbrengen van drie verkeersdrempels (kilometer 0,05 kilometer 0,65 kilometer 4,00);

 • -

  het verwijderen van de middengeleiders op het kruispunt met de Deelenseweg (kilometer 3,80);

 • -

  het verwijderen van stopstrepen en het aanbrengen van markering in de vorm van haaientanden bij de aansluitingen met de Kemperbergerweg (kilometer 2,30),

Deelenseweg (kilometer 3,50), West Vrijlandweg / Clement van Maasdijklaan (kilometer 4,50) en de N804 Hoenderloseweg (kilometer 5,10);

 • -

  het intrekken van de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op het wegvak tussen kilometer 2,20 en kilometer 2,50;

 • -

  het intrekken van de huidige adviessnelheid van 60 kilometer per uur op het wegvak tussen kilometer 5,15 en kilometer 5,40;

 • -

  de parallelle fietsoversteek in twee richtingen bij de aansluiting met de zuidtak van de Hoenderloseweg (kilometer 5,10) wordt uitgevoerd in rood asfalt.

Als wegbeheerder van de N311 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locatie een verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Arnhem, vervoermaatschappij Connexxion en met de korpschef van de Politie eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Midden.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 18 januari tot en met 1 maart 2017, zijn geen zienswijzen ingediend.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N311 heeft de functie van erftoegangsweg. Een erftoegangsweg is gericht op het toegankelijk maken van, door gebiedsontsluitingswegen, omsloten gebieden en de daarbinnen gelegen particuliere en openbare percelen. Hierdoor vindt op de erftoegangsweg veel uitwisseling van verkeer plaats, op zowel wegvakken als op kruispunten. Uitwisseling vindt in principe plaats bij lage snelheden.

Belangenafweging

Het belangrijkste doel van het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De huidige maximumsnelheid op de N311 is 80 kilometer per uur. Deze snelheid past niet bij de functie en het gebruik van de weg.

Om de maximum snelheid te accentueren en het gewenste rijgedrag te stimuleren, wordt de inrichting van de weg op de nieuwe snelheid afgestemd. Daartoe worden maatregelen genomen die bestaan uit het aanbrengen van zes verhoogde plateau’s bij kruispunten en drie drempels op tussengelegen wegvakken. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de maximum snelheid niet hoger wordt dan 60 kilometer per uur.

Door de inrichting als ETW met een maximum snelheid van 60 kilometer per uur voldoet de weg aan zijn functie die hij in de wegennetvisie van de provincie Gelderland heeft gekregen.

De afname van de rijsnelheid op de N311 zorgt ervoor dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid langs dat wegvak en op de kruispunten met de N311 verbetert. De verlaging van de snelheid naar 60 kilometer per uur over een afstand van circa 6,50 kilometer zorgt er mogelijk voor dat verkeer een andere route gaat kiezen. Een afname van het verkeer beïnvloedt eveneens de leefbaarheid en de verkeersveiligheid positief.

Besluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N311 (Koningsweg) tussen kilometer 0,05 en kilometer 6,54 in de gemeente Arnhem het volgende verkeersbesluit:

 

 • I.

  door het verwijderen van de borden model A1-50 en model A2-50 van het RVV 1990 tussen kilometer 2,20 en kilometer 2,50 op het betreffende wegvak de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur in te trekken;

 • II.

  door het verwijderen van de borden model A4-60 en model A5-60 van het RVV 1990 tussen kilometer 5,15 en kilometer 5,40 op het betreffende wegvak de adviessnelheid van 60 kilometer per uur in te trekken;

 • III.

  door het verwijderen van de middengeleiders in de N311 ter hoogte van de aansluiting met de Deelenseweg (kilometer 3,80) en het verwijderen van de borden model D2 van het RVV 1990 die op de middengeleider zijn geplaatst het gebod voor alle bestuurders het bord rechts voorbij te rijden in te trekken;

 • IV.

  door het verwijderen van de borden model B1 en B2 van het RVV 1990 op de N311 de huidige status van voorrangsweg in te trekken;

 • V.

  door het verwijderen van de borden model B7 van het RVV 1990 en de bijbehorende stopstrepen, zoals bedoeld in artikel 79 van het RVV 1990, de verplichting voor het verkeer op de zijwegen om te stoppen bij het verlenen van voorrang aan bestuurders op de hoofdrijbaan van de provinciale weg N311 in te trekken;

  Het betreft de kruispunten:

 • -

  Kempenbergerweg (kilometer 2,30)

 • -

  Deelenseweg (kilometer 3,80)

 • -

  West Vrijlandweg / Clement van Maasdijklaan (kilometer 4,50)

 • -

  N804 Hoenderloseweg (kilometer 5,10)

   

 • VI

  Door het plaatsen van de borden model B3, B4, B5 en B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de kruisende zijwegen het verkeer te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan van de N311.

Het betreft de kruispunten:

 • -

  Kempenbergerweg / toegang Droompark Hooge Veluwe (kilometer 2,30)

 • -

  Kempenbergerweg (kilometer 2,30)

 • -

  Radarweg (kilometer 2,85)

 • -

  Deelenseweg (kilometer 3,80)

 • -

  West Vrijlandweg / Clement van Maasdijklaan (kilometer 4,50)

 • -

  N804 Hoenderloseweg (kilometer 5,10)

 • VII

  door het plaatsen van verkeersborden model A1-60 en A2-60 van het RVV 1990 vanaf het kruispunt met de provinciale weg N310 (kilometer 0,05) tot aan de westelijke aansluiting van de autosnelweg A50 (kilometer 6,54) een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in te stellen. Op het traject worden op de aanwezige kruispunten, zowel vanuit westelijke als oostelijke rijrichting borden model A1-60 van het RVV 1990 geplaatst.

 Het betreft de kruispunten:

 • -

  Kemperbergerweg / toegang Droompark Hooge Veluwe (kilometer 2,30) Kempenbergerweg (kilometer 2,55)

 • -

  Radarweg (kilometer 2,85)

 • -

  Deelenseweg (kilometer 3,80)

 • -

  West Vrijlandweg / Clement van Maasdijklaan (kilometer 4,50)

 • -

  N804 Hoenderloseweg (kilometer 5,10)

  

Ter inzage

 

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit vanaf 29 maart 2017 is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht provinciale wegen->N311: N310 – A50).

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 29 maart tot en met 9 mei 2017 ter inzage bibliotheek van de provincie Gelderland, locatie Marktstate, Eusebiusplein 1a, Arnhem en in het stadhuis van de gemeente Arnhem, Koningstraat 38, Arnhem.

  

Instellen beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I t/m VII van het verkeersbesluit.

 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

M. Adriaanse