Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De MarneStaatscourant 2017, 17317Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Theehuis Westpolder’

Logo De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Theehuis Westpolder’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een theehuis/informatiecentrum op de bestaande kwelderschuur bij de kruising van de Kustweg en de Ommelanderzeedijk.

Het bestemmingsplan is op het volgende punt gewijzigd vastgesteld:

• de regeling ter bescherming van de duisternis en rust wordt aangescherpt (artikel 3.3).

U kunt het bestemmingsplan van 24 maart tot en met 5 mei 2017 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens, tijdens openingstijden. Het plan is bovendien digitaal raadpleegbaar op http://bit.ly/2nJaBk6 of via http://bit.ly/2mHuCWz.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.