Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2017, 1557Ruimtelijke plannenCoördinatieregeling nieuwbouw supermarkt Zwaanplein

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouder van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ontwerpbesluiten voor het project ‘Aldi Zwaanplein’ ter inzage worden gelegd.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cuijk, Zwaanplein en Oude Werf’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt derhalve geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

De ontwikkeling is voorzien ter plaatse van het Zwaanplein (5431 BP) en de Oude Werf (5431 BG). Het project maakt het bouwen mogelijk van een supermarkt op het Zwaanplein en de inrichting van het braakliggende terrein aan de Oude Werf als parkeerterrein.

De gemeenteraad heeft op 18 april 2016 besloten om voor het project ‘Aldi Zwaanplein’ de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten gecoördineerd te laten plaats vinden, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:

  • ontwerpbestemmingsplan ‘Cuijk, Zwaanplein Oude Werf’.

  • de ontwerpomgevingsvergunning ter concrete uitvoering voor het oprichten van nieuwbouw supermarkt k op de projectlocatie Zwaanstraat 11 te Cuijk. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 7 november 2016 ingediend.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd omtrent het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvindt. Tegen alle ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning worden deze besluiten wederom gelijktijdig ter inzage gelegd. Tegen deze besluiten kan in één keer beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Inzage

De ontwerpbesluiten met de daarbij behorende bijlagen liggen zes weken ter inzage van woensdag 11 januari 2017 tot en met dinsdag 22 februari 2017. De uitgeprinte exemplaren kunnen worden ingezien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.07BPAldiZwaanplein-ON01.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar vorenbrengen over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Wij verzoeken u om in de zienswijze kenbaar te maken tegen welk ontwerpbesluit of tegen welke ontwerpbesluiten uw zienswijze is gericht. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 7, 5360 AA Grave.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de mevrouw A. Hozee, afdeling Ontwikkeling, algemeen telefoonnummer (0485) 460300. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Cuijk, 10 januari 2017