Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2017, 15318VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Nieuwe Ubbergseweg (N325) - Ubbergseweg; verkeersmaatregelen

Logo Nijmegen

Kenmerk: 17.0000729

 

Overwegende,

 

dat de Provinciale weg N325 (Nieuwe Ubbergseweg/Nieuwe Rijksweg) een verbinding vormt tussen de Duitse grens bij Wyler (Kranenburg) en de bebouwde kom van Nijmegen;

 

dat er door de Provincie in 2017 groot onderhoud is gepland aan deze weg;

 

dat hieruit onder meer het kruispunt N325 (Nieuwe Ubbergseweg) – Ubbergseweg als verkeersveiligheidsknelpunt naar voren is gekomen;

 

dat vanaf dit punt in de huidige situatie landbouwverkeer niet van de hoofdrijbaan gebruik mag maken, maar in plaats daarvan via de naastgelegen parallelweg verder in oostelijke richting moet rijden;

 

dat ook door veel overig (auto)verkeer, ondanks dat dit niet is toegestaan, van deze parallelweg (Ubbergseweg) gebruik wordt gemaakt;

 

dat deze parallelweg onderdeel is van een schoolroute waarvan door grote stromen fietsverkeer gebruik wordt gemaakt;

 

dat de fietsers vanuit richting Nijmegen van een helling af komen en een relatief hoge snelheid hebben;

 

dat het niet toegestane gebruik door autoverkeer samen met het gebruik door landbouwvoertuigen gelet op de omstandigheid dat hier grote groepen scholieren fietsen, leidt tot verkeersonveilige situaties;

 

dat daaraan bovendien wordt bijgedragen door het parkeren van voertuigen aan beide zijden van de parallelweg;

 

dat er verbetering in deze situatie kan worden gebracht door de verbinding naar de parallelweg Ubbergseweg op dit punt af te sluiten;

 

dat op deze wijze conflictsituaties tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers op de parallelweg voorkomen kunnen worden;

 

dat het om in deze situatie een route voor landbouwverkeer in stand te houden noodzakelijk is dat deze langzamere groep voertuigen langer gebruik kan maken van de rijbaan van de Nieuwe Ubbergseweg (N325);

 

dat landbouwvoertuigen dan gedurende een afstand van ca. 450 meter verder in oostelijke richting op de hoofdrijbaan moeten kunnen blijven rijden;

 

dat landbouwvoertuigen bij de afslag Ubbergen weer richting parallelweg en vice versa kunnen rijden;

 

dat dit qua te rijden afstand geen verschil maakt met de situatie voor afsluiting van de verbinding naar de parallelweg;

 

dat het in de huidige situatie voor het overige verkeer bij de aansluiting ter hoogte van kilometer 6,02 al verboden om vanaf de Nieuwe Ubbergseweg de Ubbergseweg in te rijden, maar uitrijden wel is toegestaan;

 

dat volledig afsluiten van de aansluiting op de hoofdrijbaan betekent dat voor een drietal woningen aan de Ubbergseweg een omrijdafstand ontstaat van circa 700 meter indien men met de auto via de Nieuwe Ubbergseweg richting Nijmegen rijdt;

 

dat dit er mee samenhangt dat in de nieuwe situatie pas verderop ter hoogte van afslag Ubbergen (kilometer 5,58) de hoofdrijbaan opgereden kan worden;

 

dat deze afstand gelet op het positieve effect van deze verkeersmaatregel op de verkeersveiligheid als acceptabel wordt ingeschat;

 

dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan een verkeersveilige verkeerssituatie op de Ubbergseweg dan aan het gebruik van dit weggedeelte door Landbouwvoertuigen en aan de mogelijkheid dat aanwonenden op dit punt gebruik kunnen maken van de aansluiting Ubbergseweg-Nieuwe Ubbergseweg;

 

dat in combinatie met de hierboven omschreven maatregelen ook de oversteken (fiets/bromfiets) rondom kruispunt Nieuwe Ubbergseweg – Ubbergseweg worden aangepakt;

 

dat de oversteek aan de westzijde minder geschikt is (smalle middengeleider, oversteken 2 rijstroken ineens in zuidelijke richting) dan de oversteek ten oosten van de kruising (bredere middengeleider, slechts oversteek 1 rijbaan ineens);

 

dat in verband hiermee de westelijke oversteek wordt weggehaald en de oversteek aan de oostzijde wordt verbreed en uitgevoerd als fiets/bromfietspad in twee richtingen;

 

dat provincie Gelderland als wegbeheerder van de Nieuwe Ubbergseweg (N325) het verkeersbesluit neemt voor het intrekken van de geslotenverklaring voor landbouwverkeer op deze weg, voor het laten vervallen van de (brom)fietsoversteek en voor het omzetten van een stuk fiets/bromfietspad van één naar twee richtingen;

 

dat gemeente Nijmegen als wegbeheerder van de Ubbergseweg het verkeersbesluit neemt voor het opheffen van de verbinding voor (landbouw)verkeer tussen de Nieuwe Ubbergseweg en de Ubbergseweg;

 

dat met deze maatregel wordt bijgedragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid op de Ubbergseweg;

 

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen;

 

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

 

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2016/05), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 25 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan de Programmamanager Mobiliteit (RO10) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

 

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

 

 

besluiten:

 

 

 

  • I.

    De verbinding voor (landbouw)verkeer tussen de Nieuwe Ubbergseweg (N325) en de Ubbergseweg bij kilometer 6,02 op te heffen door bord C12 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderbord “uitgezonderd tractoren en brommobielen” te verwijderen en het doorrijden fysiek onmogelijk te maken;

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 24-01-2017

Nijmegen, 6 februari 2017

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

E. Maessen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

 

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.