Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2017, 14700VerkeersbesluitenVerkeersbesluit pilot afsluiten Lekdijk West voor motoren in weekenden

Logo Lopik

 

Verkeersbesluit

Datum: 21 februari 2017

Kenmerk: 03311472

Onderwerp:

Verkeersbesluit tot het voor de duur van de pilotperiode in 2017 verboden verklaren voor motoren in het weekend op de Lekdijk West op het wegdeel van de gemeentegrens met de gemeente Krimpenerwaard tot de kruising met de Zijdeweg-Zuid.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Omschrijving van de maatregelen

Het verkeersbesluit houdt in dat vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 oktober 2017 gedurende de weekenden de Lekdijk West, vanaf de gemeentegrens met Krimpenerwaard tot de kruising met de Zijdeweg-Zuid (dit wegdeel wordt hierna genoemd: Lekdijk West), wordt verboden voor motoren.

Motivering

Dit verkeersbesluit wordt genomen met de volgende motivering als grondslag:

Artikel 2, lid 2, sub a Wvw: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

Artikel 2, lid 2, sub b Wvw: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Tijdelijkheid

Het verkeersbesluit geldt voor de duur van de pilotperiode. Na deze periode zullen de effecten van het verkeersbesluit geëvalueerd worden. In deze evaluatie zullen de volgende criteria over het effect van het verkeersbesluit een rol spelen bij de afweging of de pilot zal worden beëindigd (zonder verdere maatregelen), voortgezet of uitgebreid:

1. het aantal bij de gemeente gemelde klachten;

2. het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen;

3. de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer aan de hand van verkeerstellingen;

4. het aantal ongevallen met motoren, gemeld door de omwonenden;

5. de ervaringen van de omwonenden m.b.t. de ondervonden overlast (toegenomen, afgenomen, gelijk gebleven).

 

Voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

Door bewoners aan de Lekdijk West is meerdere malen geklaagd over overlast van motorverkeer. Deze overlast wordt met name ervaren in weekenden en op feestdagen, omdat het dan het drukst is op de Lekdijk. Door motoren te verbieden wordt de overlast verminderd.

 

Voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden

De Lekdijk is een weg langs de Lek. Deze weg is geen provinciale weg. De Lekdijk heeft twee belangrijke karaktereigenschappen.

De eerste karaktereigenschap is een verkeersafwikkeling ten behoeve van locaties in de directe omgeving. De hoeveelheid verkeer is beperkt, omdat het verkeer hoofdzakelijk afgewikkeld wordt door de provinciale weg N210. De Lekdijk is dus naar het karakter een rustige en landelijke weg.

 

De tweede karaktereigenschap is dat de weg een recreatieve functie heeft. Met name in weekenden en op feestdagen wordt de weg gebruikt door wandelaars en fietsers. Dit wordt bevestigd en versterkt door de projecten “Op de Fiets” van de Provincie Utrecht en “Op de Fiets/Lekdijk” van de gemeente Lopik. Binnen het project “Op de Fiets” is op 10 juni 2004 een prioriteitenlijst vastgesteld waarbij de Lekdijk prioriteit gekregen heeft. Naar aanleiding hiervan is op 31 maart 2008 door de gemeente Lopik het project “Op de Fiets/Lekdijk” gestart waarbij onder andere fietssuggestiestroken en uitzichtbalkons zijn gerealiseerd, en er zijn graskeien in de bermen aangelegd.

 

Het motorverkeer doet afbreuk aan deze karaktereigenschappen van de weg. Door het motorverkeer te verbieden op weekenden en feestdagen, worden deze karaktereigenschappen beschermd.

Overige overwegingen

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de Politie. 

Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is voorts overleg gepleegd met de gemeente Krimpenerwaard.

  

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit met de daarop

betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 3 januari 2017 gepubliceerd in Het Kontakt. De zienswijzeperiode voor belanghebbenden liep hiermee van 4 januari 2017 tot 16 februari 2017.

  

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit zijn acht zienswijzen ingediend. Het betreft zes tegenstanders en twee voorstanders van het besluit.

 

* zienswijze 1.

Deze bewoners hebben ook tegen het in 2015 voorgenomen verkeersbesluit (om alle gemotoriseerd verkeer van de Lekdijk West te weren) geageerd. Zij begrijpen niet waarom de Lekdijk West vanaf de Zijdeweg voor de motoren wordt afgesloten en niet vanaf de Rolafweg zuid.

Daarnaast betekent het verbod een verzwaring van het verkeer op de Zijdeweg. Deze weg is al belast door met name sluipverkeer vanaf de Provinciale weg via de Zijdeweg richting de Lekdijk West.

Het traject Zijdeweg – Rolafweg zuid wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers, omdat veel inwoners van Lopik een rondje lopen al dan niet via het schelpenpad in de Lopikerhout. De indieners vinden het niet eerlijk dat met dit voorgenomen besluit slechts één stukje dijk eruit wordt gelicht. Iedere bewoner langs de dijk heeft nu eenmaal last van verkeer, motoren of auto’s.

 

Reactie:

De keuze voor het betreffende gedeelte van de Lekdijk is gelegen in het feit dat met name door de inwoners van de Lekdijk-West (Willige Langerak) overlast wordt ervaren.

Het voorgenomen verkeersbesluit kan (ongewenste) neveneffecten hebben (b.v. toename verkeer op Zijdeweg). Daarom is voorgesteld om de effecten van de pilot qua herkomst, bestemming en intensiteiten, voor met name motoren maar ook voor andere modaliteiten, duidelijk in beeld te brengen. Dit is mogelijk d.m.v. uitvoering van de pilot. Met die pilot en de in die periode te verrichten metingen zullen objectieve gegevens geleverd kunnen worden, die een eenduidige probleemanalyse mogelijk maken.

 

* zienswijze 2 Deze indiener van de zienswijze is het niet eens met het voorgenomen verkeersbesluit, omdat hij wegenbelasting betaalt en af en toe rond wil toeren op zijn motor. Daarnaast wordt als tip gegeven om de overlast te bestrijden door het plaatsen van een maximum snelheidsbord en het laten controleren door de politie.

 

Reactie:

De indiener van deze zienswijze achten wij niet-ontvankelijk, wegens het ontbreken van een specifiek, objectief bepaalbaar belang. Het feit dat betrokkene “af en toe” rond wil toeren op zijn motor en aldus gebruik maakt van het betreffende wegdeel, maakt hem niet in voldoende mate belanghebbend.

 

* zienswijze 3

Deze indiener van de zienswijze zou het betreuren als in de zomertijd de Lekdijk wordt gesloten voor motorrijders van Schoonhoven tot de Zijdeweg.

 

Reactie:

Van deze reactie wordt kennis genomen.

 

* zienswijze 4

De kapitaalkrachtige bewoners langs de Lekdijk die klagen over de overlast, hadden dat eerder moeten bedenken toen zij hun huis kochten.

Daarnaast zijn het maar een paar motorrijders die het verzieken voor anderen. Als je het gaat onderzoeken, dan zie je dat dit maar een paar keer gebeurt op een bepaalde tijd op een willekeurige mooie dag.

 

Reactie:

Van deze reactie wordt kennis genomen. Doordat de zienswijze anoniem is ingediend, kan de ontvankelijkheid niet met zekerheid vastgesteld worden. Wel wordt gesteld dat de indiener al 35 jaar aan de Lekdijk woonachtig is.

 

Het onderzoek gaat nu juist in de pilot plaatsvinden, door de effecten van de pilot qua herkomst, bestemming en intensiteiten, voor met name motoren maar ook voor andere modaliteiten, duidelijk in beeld te brengen.

 

* zienswijze 5

De ondervonden overlast is op geen enkele manier feitelijk vastgelegd.

De uitslag van de pilot is bij voorbaat al bekend. De indiener verwacht dat de pilot een succes zal worden (immers, minder overlast en minder motoren), waarop een uitbreiding van het gebied waarvoor het verbod geldt zal plaatsvinden.

Het voorgenomen verbod voor motorrijders is discriminatoir.

Aan de politie zou opdracht gegeven moeten worden om de bestaande wet- en regelgeving te handhaven.

 

Reactie:

De indiener van deze zienswijze achten wij niet-ontvankelijk, wegens het ontbreken van een specifiek, objectief bepaalbaar belang.

 

Overigens zal door het onderzoek in de pilot niet alleen de ondervonden overlast maar ook de effecten van de pilot qua herkomst, bestemming en intensiteiten, voor met name motoren maar ook voor andere modaliteiten, duidelijk in beeld gebracht worden. Bestreden wordt dat de uitkomst van de pilot bij voorbaat al bekend is.

 

* zienswijze 6

Deze indiener van de zienswijze vreest een toename van het verkeer op de Zijdeweg, waardoor de verkeersveiligheid op deze smalle weg in het geding komt.

Daarnaast is de overlast van motorrijders op de Lekdijk net zo groot voor bewoners tussen Jaarsveld en de Zijdeweg als voor de bewoners tussen de Zijdeweg en Schoonhoven. Als er een maatregel genomen moet worden, laat die dan gelden voor de hele Lekdijk.

 

Reactie:

Het voorgenomen verkeersbesluit kan (ongewenste) neveneffecten hebben (b.v. toename verkeer op Zijdeweg). Daarom is voorgesteld om de effecten van de pilot qua herkomst, bestemming en intensiteiten, voor met name motoren maar ook voor andere modaliteiten, duidelijk in beeld te brengen. Dit is mogelijk d.m.v. uitvoering van de pilot. Met die pilot en de in die periode te verrichten metingen zullen objectieve gegevens geleverd kunnen worden, die een eenduidige probleemanalyse mogelijk maken.

 

De keuze voor het betreffende gedeelte van de Lekdijk is gelegen in het feit dat met name door de inwoners van de Lekdijk-West (Willige Langerak) overlast wordt ervaren

 

* zienswijze 7

De indiener spreekt zijn waardering en tevredenheid uit over het voorgenomen verkeersbesluit.

 

Reactie:

Van deze reactie wordt kennis genomen.

 

* zienswijze 8

Beide indieners spreken hun waardering uit over het voorgenomen verkeersbesluit.

 

Reactie:

Van deze reactie wordt kennis genomen.

 

Conclusie:

De ingediende zienswijzen zijn voor ons geen aanleiding om een ander standpunt dan het voorgenomen verkeersbesluit ten behoeve van de pilot in te nemen. Juist het uitvoeren van de pilot zal leiden tot meer en betere gegevens, hetgeen tot een betere onderbouwing van het structurele besluit na de evaluatie zal leiden.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Lekdijk West, van de gemeentegrens met de gemeente Krimpenerwaard tot de Zijdeweg-Zuid, te verbieden voor motoren in de weekenden voor de duur van de pilotperiode van 1 maart 2017 tot en met 31 oktober 2017.

Dit verbod wordt ingesteld conform bijgevoegde tekening.

   

Hoogachtend,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris,

de burgemeester,

               

(H. Capel)

(G.J. Spelt, loco)

                    

Beroep

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 juncto artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is bekend gemaakt, hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-besluit bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp-besluit bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

 

Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoekschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U geeft daarbij aan waarom u meent onevenredig in uw belangen getroffen te zijn, wanneer tot onmiddellijke uitvoering van het besluit wordt overgegaan.

 

Het beroepschrift / verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

* de naam en adres van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het beroep / verzoek is gericht;

* de gronden van het beroep / verzoek.

 

Bij een beroep- en een voorzieningsprocedure wordt een griffierecht geheven.