Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 14219Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Open Teelten 2017

Verlenging verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2017 tot verlenging van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten

UAW Nr. 11842

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot verlenging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos) en Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB);

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

Gelet op de artikelen 2, 4, 4a en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Artikel I

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten 1 wordt (met inachtneming van artikel II) als volgt gewijzigd:

A

Dictum II komt te luiden:

‘Dictum II

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 juli 2017.’

B

Dictum IV komt te luiden:

‘Dictum IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2017.’

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2017.

’s-Gravenhage, 20 maart 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes.


X Noot
1

Stcrt. 29 november 2016, nr. 49251, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 januari 2017, Stcrt. 2017 nr. 4123.