Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 14215Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Verzoek tot verlenging algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Open Teelten 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4a, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

  • 1. dat door alle partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten een verzoek is ingediend tot verlenging van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst (Strcrt. 29 november 2016, nr. 49251) voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2017;

  • 2. dat geen tervisielegging van dit verzoek om verlenging van avv plaatsvindt;

  • 3. dat tegen dit verzoek ingebrachte bedenkingen niet zullen worden gehonoreerd;

  • 4. dat reeds verleende dispensaties van het avv-besluit dat wordt verlengd automatisch door zullen lopen gedurende de periode van verlenging en dat nieuwe verzoeken om dispensatie van avv niet zullen worden gehonoreerd.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298 (telefaxnr: 070-333 4090).

’s-Gravenhage, 8 maart 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes.