Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2017, 13494VerkeersbesluitenINSTELLEN EENRICHTINGSREGIMES JAN TOOROPSTRAAT EN RIJNMOND, UITBREIDEN ERFREGIME JAN TOOROPSTRAAT, INSTELLEN LAAD- EN LOSPLAATS JAN TOOROPSTRAAT EN INSTELLEN FYSIEKE AFSLUITINGEN RIJNMOND

Logo Katwijk

Aanleiding en analyse

De woonwijk De Noord, gelegen in Katwijk aan Zee, bestaat uit veelal smalle straatje en heeft in de huidige situatie vooral een steenachtige aanblik. Er is weinig groen aanwezig en er is sprake van een hoge parkeerdruk. Dit is aanleiding geweest voor de gemeente Katwijk om De Noord een grote opknapbeurt te geven. Deze opknapbeurt wordt in de periode 2015 – 2019 uitgevoerd. In het kader van deze opknapbeurt worden diverse straten in de wijk heringericht. Enerzijds om zodoende meer parkeercapaciteit te kunnen creëren in verband met de hoge parkeerdruk in de wijk, anderzijds om verbetering aan te brengen in de leefbaarheid, veiligheid en woonkwaliteit ter plaatse. Dit verkeersbesluit heeft betrekking op de volgende wegen die in het kader van bovengenoemd programma worden opgeknapt: Jan Tooropstraat en de Rijnmond. In beide wegen worden, aanvullend op de herinrichting, een aantal verkeersmaatregelen genomen die verder bijdragen aan het waarborgen van de lokale leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.

In de Jan Tooropstraat gaat het in totaal om drie maatregelen: het uitbreiden van het bestaande erfregime, het instellen van een laad- en losplaats en het instellen van eenrichtingsregimes. In de Rijnmond gaat het in totaal om twee maatregelen: het instellen van eenrichtingsregimes op een drietal pleintjes en het instellen van een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de aansluiting met de E.A. Borgerstraat. Hieronder volgt een korte toelichting op elk van deze maatregelen.

Uitbreiden erfregime Jan Tooropstraat

In de huidige situatie is op het gedeelte van de Jan Tooropstraat gelegen tussen E.A. Borgerstraat en Hessenstraat een erfregime van kracht. Het betreffende weggedeelte is ook voorzien van een inrichting die daar qua inrichting bij past en voldoet aan de inrichtingseisen zoals die gesteld worden in de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’. In het kader van de opknapbeurt worden ook de overige gedeelten van de Jan Tooropstraat van een vergelijkbare inrichting voorzien. Het gaat in deze om het weggedeelte van de Jan Tooropstraat gelegen tussen E.A. Borgerstraat en Boulevard en het weggedeelte van de Jan Tooropstraat gelegen tussen Hessenstraat en Sluisweg. In dat verband acht de gemeente Katwijk het wenselijk om ook op deze weggedeelten een erfregime in te voeren. Zodoende geldt in de nieuwe situatie in de gehele Jan Tooropstraat hetzelfde regime, hetgeen duidelijkheid schept richting bestuurders en zodoende bijdraagt aan het verbeteren van de lokale verkeersveiligheid en leefbaarheid. In verband met de invoering van bovengenoemd erfregime, komt het huidige 30 km/uur regime op het weggedeelte van de Jan Tooropstraat tussen Hessenstraat en Sluisweg te vervallen.

Instellen eenrichtingsregimes Jan Tooropstraat

De gehele Jan Tooropstraat wordt voorzien van een inrichting die past bij een erfregime. Op het gebied van parkeren betekent dit concreet dat aan beide zijden van de weg parkeervakken liggen, die aangeduid worden met een P-tegel. Van oudsher is de Jan Tooropstraat al geen brede straat en met de aanwezigheid van parkeervakken aan weerszijden van de weg is de rijbaan feitelijk te smal om gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer in twee rijrichtingen op een veilige manier af te kunnen wikkelen. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt acht de gemeente Katwijk het dan ook wenselijk om de volgende eenrichtingsregimes in te stellen op de Jan Tooropstraat:

 • Een eenrichtingsregime op het gedeelte gelegen tussen de Boulevard en de Rijnmond, waarbij het enkel is toegestaan om van oost naar west te rijden;

 • Een eenrichtingsregime op het gedeelte gelegen tussen de Rijnmond en de Sluisweg, waarbij het enkel is toegestaan om van west naar oost te rijden;

Fietsers en bromfietsers worden van bovengenoemde eenrichtingsregimes uitgezonderd. Zodoende ontstaat met deze maatregel genoeg ruimte voor fietsers en bromfietsers om een motorvoertuig te passeren zonder dat hier uitwijkmanoeuvres voor nodig zijn en kunnen bestuurders van motorvoertuigen beter anticiperen op tegemoetkomend verkeer.

Instellen laad- en losplaats Jan Tooropstraat

Op de hoek van het kruispunt Jan Tooropstraat – Sluisweg is een groentewinkel gevestigd in het pand Jan Tooropstraat 53. Het bevoorradingsverkeer van deze winkel ziet zich, gezien de hoge parkeerdruk in de buurt, genoodzaakt om regelmatig vanaf de rijbaan te laden en lossen. Dit belemmert de doorstroming voor het overige verkeer en leidt tot onwenselijke verkeerssituaties, zoals bijvoorbeeld het passeren van het voertuigen door (brom)fietsers terwijl hier eigenlijk nauwelijks ruimte voor is. Ter verbetering van de situatie wordt in het kader van de opknapbeurt van de straat een laad- en losplaats bij de groentewinkel aangelegd en als zodanig aangewezen. Omdat de bevoorrading doorgaans in de ochtenden plaatsvindt, zal deze enkel op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 12.00 uur van kracht zijn. Zodoende kan de betreffende locatie buiten deze tijden als reguliere parkeerplaats gebruikt (blijven) worden.

Instellen eenrichtingsregimes Rijnmond

De Rijnmond bestaat fysiek uit twee delen: de hoofdrijbaan welke in het verlengde van de Boulevard ligt en aansluit op de rotonde Binnensluis / Sluisweg en de parallelstructuur ten zuiden van de hoofdrijbaan, welke de naastgelegen woningen ontsluit. Op een aantal locaties van deze parallelstructuur liggen centrale parkeerterreinen met daaromheen een rijbaan die direct langs de woningen loopt, danwel enkel een rijbaan die langs de woningen loopt. De betreffende rijbanen op de parallelstructuur hebben een beperkte breedte, wat betekent dat zij feitelijk enkel geschikt zijn om (vracht)auto’s in één rijrichting af te wikkelen. In de huidige situatie is tweerichtingsverkeer mogelijk, maar dit kan er in de praktijk toe leiden dat elkaar tegemoetkomende voertuigen zichzelf klemrijden, aangezien er ook geen/nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn op de rijbanen in kwestie. In het kader van de opknapbeurt van de wijk acht de gemeente het dan ook wenselijk deze mogelijke conflictsituaties te voorkomen door deze duidelijk kenbaar te maken richting bestuurders. Daartoe wordt op de volgende locaties een eenrichtingsregime ingesteld, waarvan fietsers en bromfietsers worden uitgezonderd:

 • het gedeelte van de Rijnmond gelegen ter hoogte van huisnummers 63 t/m 85;

 • het gedeelte van de Rijnmond gelegen ter hoogte van huisnummers 103 t/m 117;

 • het gedeelte van de Rijnmond gelegen ter hoogte van huisnummers 119 t/m 149;

Instellen fysieke afsluiting Rijnmond op twee locaties

De Rijnmond bestaat fysiek uit twee delen: de hoofdrijbaan welke in het verlengde van de Boulevard ligt en aansluit op de rotonde Binnensluis / Sluisweg en de parallelstructuur ten zuiden van de hoofdrijbaan, welke de naastgelegen woningen ontsluit. Om het verblijfskarakter van de parallelstructuur te benadrukken, wordt het wenselijk geacht om deze in het kader van de opknapbeurt van de wijk op twee locaties fysiek af te sluiten: ter hoogte van de aansluiting op de E.A. Borgerstraat en ter hoogte van het punt gelegen tussen huisnummers 151 en 188.

Verkeersmaatregelen

In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de woonkwaliteit in de wijk De Noord, worden in aanvulling op herinrichting van de Jan Tooropstraat en Rijnmond een aantal verkeersmaatregelen in deze straten ingesteld. Het betreft het instellen van eenrichtingsregimes, het uitbreiden van een erfregime, het opheffen van een 30 km/uur regime, het instellen van een laad- en losplaats alsmede het aanbrengen van fysieke afsluitingen.

Voor het instellen van deze maatregelen is een verkeersbesluit vereist.

Legitimatie

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 lid a opgenomen dat voor het plaatsen van verkeersborden model C2, C3, C4, E7, G5 en G6 en het verwijderen van bord A1 (30) een verkeersbesluit nodig is.

De bevoegdheid om op gemeentelijke wegen verkeersbesluiten te kunnen nemen, is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (art 18, lid 1d) en daarin opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders die deze bevoegdheid hebben gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beheer en Vastgoed.

Bij het nemen van een verkeersbesluit wordt rekening gehouden met de bepalingen van:

 • De Wegenverkeerswet 1994;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie. Daartoe is op ambtelijk niveau overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b alsook artikel 2, tweede lid, sub a en b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast/hinder en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

besluit:

 

 • 1.

  door het verwijderen van bord(en) model A1, zonaal uitgevoerd, van Bijlage 1 van het RVV 1990 het huidige 30 km/uur regime op het gedeelte van de Jan Tooropstraat tussen Hessenstraat en Sluisweg op te heffen en het bijbehorende (onderdeel van het) verkeersbesluit waarin destijds is besloten tot het instellen van deze maatregel hierbij in te trekken;

 • 2.

  door het plaatsen van borden model C2, C3 en C4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een éénrichtingsregime in te stellen op:

  • a)

   het gedeelte van de Jan Tooropstraat gelegen tussen Boulevard en Rijnmond, zodanig dat het enkel is toegestaan om van oost naar west te rijden;

  • b)

   het gedeelte van de Jan Tooropstraat gelegen tussen Rijnmond en Sluisweg, zodanig dat het enkel is toegestaan om van west naar oost te rijden;

  • c)

   het gedeelte van de Rijnmond gelegen ter hoogte van de huisnummers 63 t/m 85, zodanig dat het enkel is toegestaan om vanaf huisnummer 63 richting huisnummer 85 te rijden;

  • d)

   het gedeelte van de Rijnmond gelegen ter hoogte van de huisnummers 103 t/m 117, zodanig dat het enkel is toegestaan om vanaf huisnummer 103 richting huisnummer 117 te rijden;

  • e)

   het gedeelte van de Rijnmond gelegen ter hoogte van de huisnummers 119 t/m 149, zodanig dat het enkel is toegestaan om vanaf huisnummer 119 richting huisnummer 149 te rijden;

 • 3.

  fietsers en bromfietsers van de onder punt 2 genoemde eenrichtingsregimes uit te zonderen, door het plaatsen van onderborden model OB54;

 • 4.

  door het plaatsen van borden model G5 en G6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een erfregime in te stellen op de volgende (delen van) wegen:

  • a)

   Jan Tooropstraat, gedeelte tussen Hessenstraat en Sluisweg;

  • b)

   Jan Tooropstraat, gedeelte tussen E.A. Borgerstraat en Boulevard;

 • 5.

  door het plaatsen van bord model E7 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst “ma t/m za 8-12 h” (= onderbord model OB206), een parkeervak aan de zuidzijde van de Jan Tooropstraat ter hoogte van huisnummer 53 aan te wijzen als laad- en losplaats welke op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 12.00 uur van kracht is;

 • 6.

  een fysieke afsluiting aan te brengen in de Rijnmond op de hieronder genoemde locaties, waarover overleg met de brandweer heeft plaatsgevonden en die hiertegen geen bezwaar heeft:

  • a)

   ter hoogte van de aansluiting op de E.A. Borgerstraat, nabij het pand E.A. Borgerstraat 73;

  • b)

   het punt gelegen tussen Rijnmond 151 en Rijnmond 188;

De verkeersmaatregelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer T20085-16-19 van 14 september 2016.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Katwijk, 28 februari 2017

burgemeester en wethouders van Katwijk,

namens hen,

D. Kistenmaker,

afdelingshoofd Beheer en Vastgoed