Zoutelande, hoek Langendam/Oostraat (voormalige locatie Rabobank), ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning

Logo Veere

Op 22 december 2016 ontvingen wij een aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een complex met 14 appartementen op een commerciële plint op de hoek van de Langendam en de Ooststraat (voormalige locatie Rabobank) te Zoutelande.

Wij maken bekend dat wij voornemens zijn om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • a.

    het bouwen van een appartementengebouw en commerciële ruimten, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals erfafscheidingen;

  • b.

    het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu het bestemminsgplan Kom Zoutelande, voor het afwijken van de bouw- en gebruiksregels van artikel 8 (Kantoor);

  • c.

    het aanleggen of veranderen van een uitweg.

 

De ontwerp omgevingsvergunning ligt, met de daarbij behorende bijlagen, met ingang van 9 maart 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 19 april 2017) ter inzage op het gemeentehuis. De ontwerp omgevingsvergunning is bovendien in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0115OVRabolZtl-OW01.

 

Gedurende deze periode van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Sylvia den Haan. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0118-555 334 of per e-mail via sm.den.haan@veere.nl.

 

 

Domburg, 8 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

 

Naar boven