Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2017, 12127OverigVooraankondiging bestemmingsplan Zuidbuurtseweg nabij nummer 2, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) geven burgemeester en wethouders van Vlaardingen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan Zuidbuurtseweg nabij nummer 2.

 

Het plangebied voor het bestemmingsplan betreft een perceel naast de Zuidbuurtseweg 2. Het te ontwikkelen bestemmingsplan biedt een actuele juridische regeling en een bouwvlak om het bouwplan mogelijk te maken.

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting het tweede kwartaal van 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Van de ter inzage legging wordt vooraf kennisgegeven in www.officielebekendmakingen.nl

 

Vlaardingen, 1 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen