Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2017, 1184Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N359

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 20 januari 2016 ligt gedurende 6 weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N359 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op vrijwel het gehele tracé van de N359 door Lemmer (de Rondweg). Het gaat om een oostelijk deel vanaf de aansluiting op de A6 tot aan het Afwateringskanaal. Daarnaast is een stuk parallelweg in dit plangebied meegenomen ter plaatse van bedrijventerrein Lemsterhoek.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een wegverbetering van het wegtracé van de N359 (Rondweg) te Lemmer met als doel het verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerp de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 

Naar aanleiding van zienswijzen:

 

 • Op de verbeelding is ter hoogte van de oostelijke op- en afrit van de A-6 de belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding in de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ verkleind van 60 naar 50 meter.

 • Na artikel 7.1 is de volgende bepaling toegevoegd:

  7.2 Voorrangsregeling

  In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' vóór de regels die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

  Door de toevoeging van deze bepaling zijn de andere leden in deze bestemming vernummerd.

 • In artikel 7.2.3 onder a (dat na toevoeging van een nieuw artikel 7.2 wordt vernummerd naar artikel 7.3.3 onder a) wordt ’30,00’ gewijzigd in ’33,00’.

 • In artikel 7.2.3 onder b (dat na toevoeging van een nieuw artikel 7.2 wordt vernummerd naar artikel 7.3.3 onder b) wordt ‘2,50’ gewijzigd in ‘2.00’.

 • In artikel 7.3.1 onder a (dat na toevoeging van een nieuw artikel 7.2 wordt vernummerd naar artikel 7.4.1 onder a) wordt tussen de woorden ‘vooraf’ en ‘ingewonnen’ het woord ‘schriftelijk’ toegevoegd.

 

Ambtshalve wijzigingen

 

 • Op de verbeelding wordt voor de greenwalls onderscheid gemaakt tussen greenwalls die maximaal 1,50 meter hoog kunnen worden en greenwalls die maximaal 2,00 meter hoog kunnen worden door middel van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 1' respectievelijk 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 2'. De aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 2' wordt alleen aangebracht tussen de woningen aan de Tjeukemeerstraat en de N359.

 • artikel 4.1 onder j wordt gewijzigd van ‘greenwalls, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - greenwall'’ naar ‘greenwalls, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 1' en 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 2'’.

 • artikel 4.2.2 onder b wordt gewijzigd van ‘de bouwhoogte van greenwalls zal ten hoogste 1,50 m bedragen’ naar ‘de bouwhoogte van greenwalls zal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 1' ten hoogste 1,50 m bedragen’.

 • na artikel 4.2.2 onder b wordt een nieuw artikel 4.2.2 onder c toegevoegd dat als volgt komt te luiden: ‘de bouwhoogte van greenwalls zal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – greenwall 2' ten hoogste 2,00 m bedragen’.

 • artikel 4.2.2 onder c uit het ontwerpbestemmingsplan wordt vernummerd naar artikel 4.2.2 onder d.

 • De toelichting is aangevuld en ook aangepast aan de wijzigingen die zijn aangebracht.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Ook is informatie over het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het plan is zelf digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPLEM16RECONSTN359-VA01.

 

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen (nieuwe) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij adviseren belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 19 januari 2017

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren