Herstelbesluit bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Tegen het op 2 juni 2016 vastgesteld bestemmingsplan “Centrum Oisterwijk, herziening” is één beroepschrift ingediend. Dit beroepschrift heeft aanleiding gegeven om, met toepassing van artikel 16.9 van de Algemene wet bestuursrecht, een herstelbesluit te nemen voor het bestemmingsplan “Centrum Oisterwijk, herziening”. Het herstelbesluit betreft een tekstuele aanpassing van de planregel wijzigingsbevoegdheid waarmee de toepasbaarheid wordt verduidelijkt.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad het Herstelbesluit bestemmingsplan "Centrum Oisterwijk, herziening" (NL.IMRO.0824.HBCentrumOwijk-VA02) vastgesteld. Het herstelbesluit ligt met ingang van 3 maart 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstelbesluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

     

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het bestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven