Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 115Ruimtelijke plannenOntwerpuitwerkingsplan “Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keuvoet”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het college heeft bij besluit van 29 november 2016 het ontwerpuitwerkingsplan “Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet” vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Met dit uitwerkingsplan wordt beoogd ruimte te bieden aan twee vrijstaande en zes halfvrijstaande woningen ten noorden van de Keulvoet. De juridische kaders voor de genoemde ontwikkeling zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Het Onderdijks 2013. De locatie heeft in dit plan een bestemming Woongebied - Uit te werken.

 

Inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan “Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet” ligt met ingang van donderdag 12 januari 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991175-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van “Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet”. Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038.