Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 11193VerkeersbesluitenVOORNEMEN TOT VERKEERSBESLUIT

Logo Heerhugowaard

Datum: 21 februari 2017

Onderwerp: voornemen tot verkeersbesluit voor 60 km/u zone Smuigelweg / Hogebrugweg

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

en is het gewenst om de Smuigelweg en Hogebrugweg, tussen de gemeentegrens en de kruising met de (oude) Provincialeweg aan te passen. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • a.

  Het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u, door middel van plaatsing van bord en A1 en A2 (60) zone. De weg wordt opgenomen in de al geldende 60 km/u zones op de Waarddijk. De huidige zonegrenzen vervallen en worden vervangen door een nieuwe zonegrens ten noorden van de kruising met de Provincialeweg.

 • b.

  Het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Smuigelweg- Hogebrugweg – Waarddijk, door plaatsing van de borden B6 vanaf de zijrichtingen en B3 op de Smuigelweg en Hogebrugweg

 • c.

  Het aanpassen van het fietspad langs de Hogebrugweg naar een verplicht fietspad aangegeven met bord G11. Op de Hogebrugweg rijdt de bromfiets zodoende voortaan op de rijbaan. Op de kruising met de Waarddijk zal de overgang voor de bromfiets komen te liggen en die wordt gemarkeerd met de borden D103 en D104.

 • d.

  Het intrekken van het breedte- en aslastbeperking op de Waarddijk richting het westen

 

 

Met het bovenstaande wordt beoogd de Smuigelweg en Hogebrugweg in te richten als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom.

De Uitvoeringsvoorschriften BABW, hoofdstuk II, paragraaf 4 stellen het volgende over de plaatsing van bord A1 (60)

“Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;

om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;

met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:

plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken;

kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;

kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;

- de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk herkenbaar;

- indien de overgang naar een hogere maximumsnelheid binnen 20 meter van een kruisende weg ligt, dan is de voorrang geregeld door middel van verkeerstekens of een in- en uitritconstructie, tenzij de kruisende weg geschikt is om in het betrokken gebied opgenomen te worden.”

De weg voldoet door zijn inrichting al aan deze eisen. In tegenstelling tot de aanbeveling om de voorrang op kruisingen binnen 60 km/u gebieden niet te regelen, wordt de kruising met de Waarddijk ingericht al een voorrangskruising. De redenen daarvoor zijn:

 • De kruising is vanouds een voorrangskruising. De Waarddijk richting het oosten sloot tot voor enige jaren aan als een onverharde weg. Het inrichten van de kruising als een gelijkwaardige kruising zal niet passen binnen het verwachtingspatroon van veel weggebruikers en zal een periode van gewenning vragen, waarbij gevaarlijke situaties kunnen onstaan.

 • het zicht op de kruising, komend uit de richting Waarland is beperkt door de bocht voor de kruising, zeker het verkeer komend van rechts is slecht te zien.

 • De aanwezigheid van een parallel fietspad in twee richtingen zou zorgen voor een verwarrende situatie bij deze kruising indien deze als gelijkwaardig zou worden vormgegeven.

In overleg met de gemeente Schagen, zal het begin van de 60 km/u zone worden gelegd bij het verlaten van de komgrens van Waarland. Ook zal in het vervolgtracé in de gemeente Schagen de bromfiets naar de rijbaan worden gebracht.

De breedte- en aslastbeperking op de Waarddijk wordt sinds aanpassing van deze weg niet langer meer nodig geacht.

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

 

ONTWERPBESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om:

 • I.

  De Smuigelweg en Hogebrugweg op te nemen in de 60 km/u zone

 • II.

  Op de kruising van de Smuigelweg/Hogebrugweg met de Waarddijk een voorrangsregeling in te stellen

 • III.

  De Bromfiets over de Hogebrugweg op de rijbaan te laten rijden

 • IV.

  De breedte- en aslastbeperking op de Waarddijk in te trekken.

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstukken A Snelheid, B Voorrang, C geslotenverklaring en G Verkeersregels

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

A1 (60) zone begin Maximumsnelheid 60 km/u

A2 (60) zone einde Einde Maximumsnelheid 60 km/u

B3 Voorrangskruispunt

B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

G11 Verplicht fietspad

D103 / D104 Bromfiets van/naar de rijbaan

C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven

C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

 

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 7 april 2017 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

 • Het ontwerp verkeersbesluit

 • Verkeersbordenplan

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 7 april 2017. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. J.A.G. de Leur, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl