Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 10985Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit parkeerverbod, Vreeswijkserijpad te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 2 WVW 1994;

 • artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met het betrokken politiekorps Midden Nederland, cluster West-Utrecht;

 

 

Overwegende dat:

 • ingevolge de ´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´ d.d. 1 februari 2008 onder nr. 103 het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • op grond van de WVW 1994, hoofdstuk 2, de bevoegdheid bestaat om maatregelen te treffen omtrent het wijzigen van de inrichting van de weg of tot het verwijderen van voor voorzieningen ter regeling van het verkeer;

  • dat parkeerterrein Meentwal vooralsnog buiten de zone voor betaald parkeren Merwestein is gehouden;

  • dat er om die reden veel langparkeerders een gratis plek probeerden te vinden op de Meentwal;

  • dat bij een vol parkeerterrein Meentwal het aansluitende Vreeswijkserijpad als overloop parkeerterrein gebruikt gaat worden;

  • dat door deze lukraak geparkeerde auto’s langs het Vreeswijkserijpad de bereikbaarheid van het (eigen) parkeerterrein Ecolab niet meer gegarandeerd kan worden;

  • dat het gebruik van parkeerterrein Meentwal is aangeduid met bord E04 bij de ingang van deze weg;

  • dat het zowel voor de weggebruiker als voor ‘Handhaving’ niet duidelijk is of de strekking van bovengenoemde bebording ook van toepassing is op het achtergelegen Vreeswijkserijpad;

  • dat het derhalve gewenst is om een aanvullend parkeerverbod te nemen voor het Vreeswijkserijpad;

  • onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de WVW 1994, strekt tot:

   * het verzekeren van de veiligheid op de weg;

   * het beschermen van de gebruikers en passagiers;

   * het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

   * het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

  • overleg is gepleegd met de verkeersspecialist van het politiekorps Midden Nederland, cluster West-Utrecht;

  • deze verkeersspecialist namens de korpschef positief heeft geadviseerd op onderstaande verkeersmaatregel;

 

Besluit:

Instellen van een parkeerverbod voor alleen de zuidwestelijke zijde van het Vreeswijkserijpad.

Dit aan te duiden door plaatsing borden E01.

Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening IBGRY-Me-Vto-00012.

 

 

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld op 20 januari 2017.

 

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein