Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2017, 1066VerkeersbesluitenGemeente Lelystad, verkeersbesluit: Aanduiden verplicht fietspad, verplicht fiets/bromfietspad en regelenvoorrang kruising/oversteek Runderweg - Beerninkholt en Hoefslag

Logo Lelystad

R egistratienummer: 161848635

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

Overwegingen:

 • 1.

  Vanwege een nieuwe dienstregeling van Connexxion zijn er langs de Runderweg twee halteplaatsen gerealiseerd;

 • 2.

  met de aanleg van deze twee halteplaatsen is er ook een mogelijkheid om het fietspad langs de Beerninkholt te verlengen;

 • 3.

  tevens is de mogelijkheid om het oversteken van de Runderweg voor voetganger, fietser en bromfietser te faciliteren;

 • 4.

  het is wenselijk om het nieuwe stukje fietspad aan te duiden als verplicht fietspad, het nieuwe stukje fiets/bromfietspad aan de westzijde van de Runderweg aan te duiden als verplicht fiets/bromfietspad;

 • 5.

  bovendien is het wenselijk om de voorrang dusdanig te regelen dat fiets en bromfietser voorrang verlenen aan zowel het kruisende verkeer op de Beerninkholt en de Runderweg, conform het vastgestelde fietsbeleid en omdat genoemde kruisingen buiten de bebouwde kom liggen;

 • 6.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 7.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

Het fietspad wat nu eindigt langs de Beerninkholt wordt doorgetrokken naar het fietspad Runderweg. In het verlengde daarvan komt een oversteek voor fietsers en bromfietsers. Het stukje fietspad dat doorgetrokken wordt blijft ook fietspad zoals langs de Beerninkholt. Bromfietsers maken hier gebruik van de rijbaan. Omdat er ook bushaltes zijn aangelegd, ontstaat er ook een oversteek plaats voor de voetgangers. Er zal vanaf het eind voetpad (naast het fietspad) van de Beerninkholt ook het voetpad worden doorgetrokken. Met deze maatregelen wordt er verbetering aangebracht voor met name het langzaam verkeer. Onderlinge verbindingen worden verbeterd. In verband met de verkeersveiligheid is het aan te bevelen dat dat fietsers bij de kruisingen met Runderweg (voorrangsweg) en Beerninkholt voorrang verlenen aan het kruisende verkeer op deze weg. Dit is conform het vastgestelde fietsbeleid. Het snelheidsregime op de Runderweg is 80 km/u, het snelheidsregime in Buitenhof is 30 km/u. Tussen beide snelheidsregimes zit een dusdanig groot verschil dat gemotoriseerd verkeer komend van de Runderweg geen kruisend fietsverkeer zal verwachten waar voorrang aan moet worden verleend.

“Voorspelbaar gebruik” is een eis voor infrastructuur binnen Duurzaam Veilig, deze eis hangt nauw samen met “herkenbaarheid” en “uniformiteit”. De fietsoversteek ligt buiten de bebouwde kom waar in principe het fietsverkeer altijd uit de voorrang is.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat de gemeente Lelystad waar mogelijk de voorrangsregeling ten gunste van het fietsverkeer uitvoert.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 171000158

Besluit