Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 105Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit vaststelling hogere waarden.

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 21 december 2016 het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bij besluit van 22 november 2016 hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Wet geluidhinder, besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden voor het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw zoals bedoeld in deze wet. Dit besluit treedt direct in werking.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw wordt in het westen begrensd door de IJdoornlaan, in het noorden door de singel bij de Hilversumstraat, in het oosten door de ringweg A10 en zuiden door Zuiderzeeweg.

Met het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw wordt het vigerend juridisch planologisch kader aangepast voor wat betreft de uit te werken woonbestemming met bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bergingen

en andere nevenruimten, tuinen, water, fietsenstallingen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en verkeersareaal. Deze uit te werken woonbestemming wordt wonen 1 en 2, tuin 1 en 2, groen, water en verkeer.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid voor gebouwen/terreinen met een woonfunctie en/of waar maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 22 november 2016 hogere grenswaarden vastgesteld.

Crisis- en herstelwet Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing omdat het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling en verwezenlijking van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied.

Ter inzage

Het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit vaststelling hogere waarden, liggen met ingang van 5 januari 2017 ter inzage op onderstaand adres totdat de beroepstermijn is verstreken:

•Het stadsloket, Buikslotermeerplein 2000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-noord

Het bestemmingsplan 1e partiële herziening Nieuwendam-Noord-Markengouw met de daarop betrekking hebbende stukken, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit vaststelling hogere waarden zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.N1504BPSTD-VG01

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van

5 januari 2017 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit vaststelling hogere waarden, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het besluit vaststelling hogere waarden treedt direct na kennisgeving in werking.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 4 januari 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils mr. E.E. van der Laan

secretaris burgemeester