Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 10491Ruimtelijke plannenWijzigingsplan “Katerdam 2, Herwijnen” gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Katerdam 2, Herwijnen’.

 

Toelichting

Voor de percelen, kadastraal bekend gemeente Herwijnen, sectie U, nummers 182, 183, 766, 768 en 991, plaatselijk bekend Katerdam 2 te Herwijnen, is een verzoek ingediend voor het vergroten van het bouwblok van de ter plaatse gevestigde veehouderij. De aanleiding hiervoor is als volgt. Er vindt in de gewenste situatie geen uitbreiding plaats van het aantal te houden dieren ten opzichte van de geldende milieuvergunning. De gewenste uitbreiding omvat slechts de uitbreiding van stalruimte zodat

de dieren meer ruimte krijgen.

 

Ter inzage

Vanaf 23 februari 2017 ligt het wijzigingsplan ‘Katerdam 2, Herwijnen’ gedurende zes weken tot en met 5 april 2017 voor een ieder ter inzage. Het plan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Asperen, dagelijks geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via tel. 0345-634000.

Daarnaast kunt u via de gemeentelijke website www.lingewaal.nl >>> bestemmingsplannen >>> plannen in procedure) kennisnemen van het wijzigingsplan. Tevens op de volgende site:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.WpBuiKaterdam2-OW01.

 

Zienswijzen

 

Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1014, 4147 ZG Asperen.

 

Asperen, 22 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Lingewaal.