Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 10038Convenanten

Bestuursovereenkomst Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Overwegproject Vierpaardjes te Venlo

De ondergetekenden

1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend als bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: het Rijk; en

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, handelend als bestuursorgaan, namens deze de Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur en Grootschalige verkeersinfrastructuur, de heer J.H.G.M. Teeuwen, daartoe gemachtigd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, hierna te noemen: de gemeente Venlo;

De partijen 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen: partijen.

Overwegende:

 • 1. Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)1 heeft als doel het samen met betrokken partijen bevorderen van een veilige en vlotte doorstroming van weg- en spoorverkeer op overwegen met slimme, innovatieve en kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermindert.

 • 2. Voor specifieke lokale overwegprojecten met een hoog verbeterpotentieel waar maatwerk is vereist en die voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van het LVO, geldt een jaarlijkse tranchegewijze aanpak.

 • 3. Een van de uitgangspunten voor toelating tot een tranche is dat de te treffen maatregelen plaatsvinden in cofinanciering met de decentrale overheden, waarbij vanuit het Rijk een maximale bijdrage van 50% van de meest kosteneffectieve oplossing kan worden verstrekt.

 • 4. Bij brief van 16 februari 2016, kenmerk IENM/BSK-1016/36872 heeft IenM de aanvraag van de regio inzake de overweg Vierpaardjes tot de derde tranche van het LVO toegelaten onder een aantal specifieke voorwaarden. Hierbij is de door de regio gewenste onderdoorgang niet binnen het LVO meegenomen, omdat dit vanuit het LVO geen kosteneffectieve maatregel is. De gemeente Venlo heeft hiermee ingestemd bij brief van 24 maart 2016, kenmerk 16.1301, maar heeft daarbij uitdrukkelijk aangegeven de door de regio gewenste onderdoorgang gelijktijdig met het LVO traject zelfstandig verder te onderzoeken.

 • 5. Uit het gezamenlijk onderzoek naar de optie van een gesplitste overweg binnen het LVO is gebleken dat er geen kosteneffectieve maatregel conform de LVO-randvoorwaarden en -systematiek mogelijk is.

 • 6. De Provincie Limburg en de gemeente Venlo hebben vervolgens aangegeven te blijven inzetten op het structureel verbeteren van de verkeersveiligheid en -doorstroming door een onderdoorgang bij de overweg Vierpaardjes en hebben het Rijk verzocht in samenhang met diverse in de regio spelende zaken hieraan een financiële bijdrage te leveren;

 • 7. Gelet op de bijzondere problematiek van de overweg en de positieve effecten van een onderdoorgang op de veiligheid en doorstroming, mede in relatie tot diverse andere spoorse- en regionale omstandigheden is het Rijk bereid een eenmalige vaste bijdrage te verstrekken, waarmee tevens alle financiële en overige risico’s zijn afgekocht.

 • 8. Het grootste deel van deze vaste bijdrage van het Rijk bestaat uit een door het Rijk vanuit de LVO-systematiek op basis van doelbereik bepaalde kosteneffectieve bijdrage. Het overige deel wordt separaat gefinancierd.

 • 9. Partijen verwachten positieve effecten op de doorstroming en veiligheid op de overweg Vierpaardjes en de omliggende (hoofd)wegen van Venlo en zijn het eens over de cofinanciering om uitvoering te geven aan de realisatie van een onderdoorgang ter vervanging van de overweg Vierpaardjes.

 • 10. Als eerste stap in het kader van het realiseren van het overwegproject Vierpaardjes leggen partijen de gemaakte afspraken vast in deze bestuursovereenkomst. Aansluitend maken de gemeente Venlo en ProRail nadere afspraken over de te nemen volgende stappen.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1. Definities

In deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder:

het overwegproject:

geheel aan verplichtingen, maatregelen en werkzaamheden die zijn genoemd of voortvloeien uit de bij of krachtens deze bestuursovereenkomst gemaakte afspraken ter realisatie van verbetering van de veiligheid en doorstroming bij de spoorwegovergang Vierpaardjes te Venlo, meer in het bijzonder de maatregelen om van de gelijkvloerse dubbele overweg een onderdoorgang voor langzaam verkeer en autoverkeer te maken en alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het ontwerp, dus inclusief alle conditionerende maatregelen;

BOV-kosten:

de kosten voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van het overwegproject.

Artikel 2. Doel bestuursovereenkomst

Deze bestuursovereenkomst strekt ertoe afspraken vast te leggen over:

 • a. het in cofinanciering realiseren van het overwegproject;

 • b. het beheer, onderhoud en de vervanging van de gerealiseerde onderdoorgang onder de overweg Vierpaardjes in Venlo.

Artikel 3. Reikwijdte

De bestuursovereenkomst heeft betrekking op het realiseren van het overwegproject. Hierbij gelden als vertrekpunt de specificaties en functionele eisen, zoals opgenomen in het rapport “Venlo, Vierpaardjes, gecombineerde onderdoorgang, Voorontwerp (Arcadis referentie: 079085203 B d.d. 6 oktober 2016)” dat in opdracht van de gemeente Venlo door Arcadis is opgesteld. De definitieve specificaties en functionele eisen worden bepaald op basis van dit rapport en de daarop door ProRail nog te aan te brengen wijzigingen en aanvullingen. Die wijzigingen en aanvullingen omvatten de noodzakelijke spoorgerelateerde zaken.

Artikel 4. Financiering en risico’s

 • 1. De bijdrage van het Rijk voor de maatregelen in het overwegproject is een eenmalige vaste bijdrage en bedraagt € 18.000.000, inclusief BTW, (waarvan € 16.000.000, inclusief BTW uit het LVO budget) en dient eveneens ter afkoop van alle project, procedure- en overige risico’s. Dit bedrag is uitgedrukt in prijspeil 2016 en wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijscompensatie op basis van de door het CPB geraamde Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) bij MEV tot het moment dat het bedrag is overgemaakt aan de gemeente Venlo.

 • 2. Het Rijk draagt zorg voor de financiering van het rijksdeel via overdracht van het nader door de gemeente Venlo aan te geven BTW-bedrag aan het BTW-Compensatiefonds en het resterende bedrag aan de gemeente Venlo, nadat door de gemeente Venlo een Object-/Projectovereenkomst is gesloten met ProRail en de gemeente Venlo aan het Rijk het te compenseren BTW bedrag heeft kenbaar gemaakt. Daartoe dient de gemeente Venlo een raming van de daarmee gemoeid gaande kosten met de BTW-tarieven aan te geven.

 • 3. De gemeente Venlo draagt zorg voor de overige financiering van het overwegproject.

 • 4. Alle risico’s en eventuele meerkosten van het overwegproject komen voor rekening en risico van de gemeente Venlo. Indien de kosten lager uitvallen, is dit voordeel voor de gemeente Venlo.

 • 5. Wanneer het overwegproject niet, niet geheel of niet voor de afgesproken einddatum wordt gerealiseerd, betaalt de gemeente Venlo de totale rijksbijdrage weer terug aan het ministerie van IenM. Als toetskader geldt hierbij de in de Object-/Projectovereenkomst tussen de gemeente Venlo en ProRail op basis van deze bestuursovereenkomst gemaakte afspraken.

Artikel 5. Planning en rapportage

 • 1. Partijen streven er naar de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het overwegproject te hebben afgerond op 31 december 2025. Partijen beseffen dat de planning richtinggevend is en treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de planning niet haalbaar is.

 • 2. De gemeente Venlo rapporteert jaarlijks schriftelijk aan het Rijk over de stand van zaken en voortgang van het overwegproject.

Artikel 6. Realisatie, beheer en onderhoud en vervangingskosten

 • 1. Het beheer, onderhoud en de vervanging van het constructief deel van het spoorkruisend deel van de onderdoorgang Vierpaardjes wordt door en voor rekening van de spoorwegbeheerder uitgevoerd. De BOV-kosten hiervan komen voor rekening van het Rijk.

 • 2. Het beheer, het onderhoud en de vervanging van de toeleidende weggedeelten c.q. bakken van de onderdoorgang, met inbegrip van onder meer asfaltering, tegels, alle tunneltechnische installaties, waaronder pompinstallatie en verlichting, wordt door en voor rekening van de gemeente Venlo als wegbeheerder uitgevoerd.

 • 3. Ten behoeve van het overwegproject sluit de gemeente Venlo met ProRail een voor een met betrekking tot het spoor gebruikelijke Object-/Projectovereenkomst, waarbij deze bestuursovereenkomst als uitgangspunt dient. Alleen met instemming van het Rijk kan hiervan worden afgeweken. Deze overeenkomst bevat in ieder geval afspraken over:

  • 1°. voorbereiding, aanbesteding en realisatie;

  • 2°. werkplanning;

  • 3°. verrekening van het budget, bedoeld in artikel 4;

  • 4°. oplevering en overdracht;

  • 5°. aansprakelijkheid en schade;

  • 6°. wijze van overleg en besluitvorming over de in 1° tot en met 5° genoemde onderwerpen, met inbegrip van de wijze van betrokkenheid van de gemeente Venlo hierbij;

  • 7°. eigendom, beheer, onderhoud en vervanging;

  • 8°. oplevering en overdracht;

  • 9°. aansprakelijkheid en schade;

  • 10°. wijze van overleg en besluitvorming over de in 7° tot en met 9° genoemde onderwerpen.

 • 4. Partijen streven naar totstandkoming van de overeenkomst, bedoeld in het derde lid, uiterlijk op 1 januari 2021.

Artikel 7. Publiekrechtelijke verplichtingen

 • 1. Partijen verbinden zich jegens elkaar om de voor de uitvoering van deze bestuursovereenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen, dat de uitvoering van deze bestuursovereenkomst publiekrechtelijk is toegestaan.

 • 2. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, dat de procedures tot het nemen van publiekrechtelijke besluiten met voortvarendheid worden doorlopen.

 • 3. Indien de in het tweede lid bedoelde procedures ertoe leiden dat uitvoering van de bestuursovereenkomst niet of althans niet op de door partijen bij het aangaan ervan voorgestane wijze kan worden uitgevoerd, bezien partijen of de bestuursovereenkomst wijziging of (gedeeltelijke) beëindiging behoeft. Artikel 9 wordt hierbij in acht genomen.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

 • 1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze bestuursovereenkomst niet mag worden verwacht.

 • 2. Het overleg vindt plaats binnen vier weken nadat een partij daartoe mededeling heeft gedaan aan de andere partij. Partijen bezien in goed overleg of deze bestuursovereenkomst wijziging of (gedeeltelijke) beëindiging behoeft.

Artikel 9. Wijziging

 • 1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken de bestuursovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van partijen.

 • 2. Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.

 • 3. De wijziging en de verklaring tot instemming wordt als bijlage aan de bestuursovereenkomst gehecht.

Artikel 10. Geschillen

 • 1. Deze bestuursovereenkomst is in rechte afdwingbaar.

 • 2. Er is sprake van een geschil indien een van de partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere partij, waarna partijen binnen twintig werkdagen na een zodanige melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing van het geschil kan worden gevonden.

 • 3. Indien binnen twee maanden na melding van het geschil, bedoeld in het eerste lid, tussen partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 11. Ongeldigheid

Indien een bepaling van de bestuursovereenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, wordt die bepaling, voor zover nodig, uit de bestuursovereenkomst verwijderd en vervangen door een bepaling die wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de bestuursovereenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt met ingang van de dag waarop de ter uitvoering van deze bestuursovereenkomst te realiseren infrastructuur in dienst wordt gesteld.

 • 2. Deze bestuursovereenkomst eindigt tevens indien de kosten van uitvoering van het project zodanig hoger blijken uit te vallen dan voorzien dat de gemeente Venlo als gevolg daarvan redelijkerwijs niet aan realisatie gehouden kan worden. Alsdan zal de gemeente Venlo dit schriftelijk en gemotiveerd aan het Rijk mededelen.

 • 3. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze bestuursovereenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van deze bestuursovereenkomst, worden afgehandeld in overeenstemming met deze bestuursovereenkomst.

Artikel 13. Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer de in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze bestuursovereenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op deze bestuursovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Publicatie in de Staatscourant

Binnen tien werkdagen na ondertekening van deze bestuursovereenkomst wordt de tekst

daarvan door het Rijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 16. Ontbindende voorwaarden

Deze bestuursovereenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarden van:

 • a. het niet goedkeuren van deze bestuursovereenkomst door de raad van de gemeente Venlo, en

 • b. het niet totstandkomen van de overeenkomst, bedoeld in artikel 6, derde lid.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Venlo, 13 februari 2017

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

De gemeente Venlo, namens deze, De Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur en Grootschalige verkeersinfrastructuur, J.H.G.M. Teeuwen


X Noot
1

Brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2013; Kamerstukken II 2012/13, 29 893, nr. 148.