Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2017, 10031VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Druten

Aanleg rotonde Van Heemstraweg/Ticheldreef en instelling 30 km/u-zone plangebied Tichellande te Druten

Verkeersbesluit 17_002

 

Vaststelling door burgemeester en wethouders op: 16 februari 2017

Publicatie op: 2 maart 2017

Inwerkingtreding op: 14 april 2017

 

Opgesteld door: De heer Tom Seising

 

Burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) ingevolge de plaatsing van verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Tweestromenland;

 • het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 december 2014 om de bevoegdheid verkeersbesluiten te nemen te mandateren aan de Adviseur openbare ruimte en/of Medewerker civieltechniek A en B.

 •  

Overwegende dat:

 • door de ontwikkelingen in Druten-Oost, plangebied Tichellande, aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn om het verkeer vanaf het plangebied veilig en gestaag te kunnen ontsluiten en verkeer binnen het plangebied te kunnen geleiden;

 • de ontsluiting van het plangebied in de vorm van een rotonde op de kruising Van Heemstraweg/Ticheldreef wordt gerealiseerd;

 • de kruisende wegen op de rotonde, de Van Heemstraweg en de Ticheldreef, in beheer zijn bij de gemeente Druten;

 • de rotonde wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die gelden voor rotondes buiten de bebouwde kom; vrijliggende fietspaden, waar (brom-)fietsers voorrang moeten verlenen aan het overige gemotoriseerde verkeer;

 • uit meerdere onderzoeken bewezen is dat een rotonde, in dit geval, bijdraagt aan de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer uit alle richtingen;

 • het noodzakelijk is de bebouwde komgrens van Druten uit te breiden en het plangebied Tichellande hierin te betrekken;

 • de bebouwde komgrens van Druten net na de rotonde op de Ticheldreef wordt gesitueerd (zie tekening);

 • daardoor het plangebied Tichellande en al haar straten binnen de bebouwde kom van Druten zullen vallen;

 • bij het binnenrijden van de bebouwde kom voor het hele plangebied een snelheidsregime van 30 km/u geldt;

 • dit snelheidsregime past bij de inrichting en structuur van het plangebied Tichellande en de erftoegangsfunctie van de straten;

 • het snelheidsregime op de Van Heemstraweg 60 km/u blijft;

 • bij het binnenrijden van de bebouwde kom voor het hele plangebied Tichellande de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.) 2010 en daartoe behorende wijzigingen van januari 2014 en 2015 van de gemeente Druten van kracht zijn;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW om de vrijheid van het verkeer en de bruikbaarheid van de weg zoveel mogelijk te waarborgen.

 •  

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten

 • 1.

  door plaatsing van verkeersbord H1 (bebouwde kom), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de hieronder genoemde straten binnen de bebouwde kom van Druten te laten vallen:

  • a.

   Ticheldreef;

  • b.

   Glazuurder;

  • c.

   Kruier;

  • d.

   Stoker;

  • e.

   Handvormer;

  • f.

   Dericks en Geldens;

  • g.

   Overige nog te ontwikkelen straten binnen het plangebied;

 • 2.

  door plaatsing van verkeersbord A130ab (zone-maximumsnelheid), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de hieronder genoemde straten binnen de 30 km/u-zone te laten vallen;

  • h.

   Ticheldreef;

  • i.

   Glazuurder;

  • j.

   Kruier;

  • k.

   Stoker;

  • l.

   Handvormer;

  • m.

   Dericks en Geldens;

  • n.

   Overige nog te ontwikkelen straten binnen het plangebied;

 • 3.

  aanleg van een rotonde op de kruising Van Heemstraweg/Ticheldreef middels de geldende richtlijnen met betrekking tot de basiskenmerken van rotondes. Inclusief de bebording B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en de daarbij behorende haaientanden (markering) op de aansluiting van de toeleidende wegen richting de rotonde;

 • 4.

  door plaatsing van verkeersborden G12a (verplicht fiets/bromfietspad) en G12b (einde verplicht fiets/bromfietspad), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de vrijliggende verplichte

(brom-)fietspaden rondom de rotonde herkenbaar te maken;

 • 5.

  door plaatsing van verkeersborden D1 (rotonde; verplichte rijrichting), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de verplichte rijrichting op de rotonde herkenbaar te maken;

 • 6.

  door plaatsing van verkeersborden D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, op de middengeleiders van de aansluitingen van de toeleidende wegen richting de rotonde, de verplichte passeerrichting herkenbaar te maken;

 • 7.

  e.e.a. conform de bijbehorende tekening van 1 februari 2017 met tekeningnummer 001229.

 •  

Druten, 16 februari 2017

 

Namens burgemeester en wethouders van Druten,

 

 

 

De heer T. (Tom) Seising,

Medewerker Team Openbare Ruimte

 

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.

 

 

 

Bezwaarschrift-bijsluiter

Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan de instantie die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de raad of de burgemeester.

U stuurt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders (of raad of burgemeester) van Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten.

Let op: uw bezwaarschrift per e-mail indienen is niet mogelijk!

 

Bezwaarschrift

De brief waarmee u bezwaar maakt heet bezwaarschrift.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de datum

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • d.

  de reden waarom u bezwaar maakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en stuur zo mogelijk een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

 

Termijn

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit: dat is de dag ná de datum, waarop het besluit is verzonden. Uw bezwaar moet vóór het einde van de termijn bij ons binnen zijn.

 

Voorlopige voorziening

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit - in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen - in stand. Om te voorkomen dat er onherstelbare gevolgen ontstaan, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat op uw bezwaar is beslist. In het geval van een omgevingsvergunning kan zo’n voorziening inhouden, dat voorlopig niet gebouwd mag worden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor een voorlopige voorziening betaalt u een vergoeding: griffierecht. Een natuurlijk persoon betaalt bij de rechtbank € 46, - voor zaken die betrekking hebben op uitkering, huurtoeslag of belastingzaken. Voor de overige zaken betaalt een natuurlijk persoon € 168, -. Een rechtspersoon (vereniging, stichting, NV, BV) betaalt altijd € 333, -. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2017.

 

Digitaal beroep instellen

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoekschrift in te dienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Druten, te bereiken via 14 0487.