Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 9657Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Maarsseveensevaart 11 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 26 tot en met donderdag 7 april 2016 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Maarsseveensevaart 11 in Maarssen ter inzage ligt. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en gebruik gemaakt van een door de gemeenteraad op 22 november 2011 vastgestelde lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Legaliseren van de uitbreiding van een schuur, voornamelijk betreffende goot- en bouwhoogte, in afwijking van een verleende omgevingsvergunning.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVMaarssvnvrt11MRS-OW01) vanaf vrijdag 26 februari 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 26 februari 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer N. Puyan (14 0346).