Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 927Overig

Besluit aanwijzing toezichthouders

Logo Alphen-Chaam

van het cluster Veiligheid en handhaving (Domein Fysiek) van de ABG-organisatie

De heer G.J.F.M. Vlekke , algemee n directeur van de ABG-organisatie ,

namens

de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen,

gelet op Hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en

gelet op Hoofdstuk Algemeen onder 4. van de mandaatregisters per 1 januari 2016 van de

ABG-gemeenten;

overwegende dat:

 • -

  de ambtenaren van de drie gemeenten op 1 januari 2016 in dienst zullen treden van de ABG-organisatie;

 • -

  de ambtenaren van het cluster Veiligheid en handhaving (Domein Fysiek) in de functies met toezichthoudende taken, aangewezen dienen te worden als toezichthouder voor alle drie de gemeenten, of te wel voor de ABG-organisatie, zodat zij voor hun taken op het hele grondgebied van de drie ABG-gemeenten bevoegd zijn om op te treden als toezichthouder;

besluit :

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 aanwijzing toezichthouders

Lid 1.

a .

Bij dit besluit worden aangewezen als toezichthouders de onderstaande ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren die zijn aangesteld of in de toekomst nog worden aangesteld bij het cluster Veiligheid en handhaving (Domein Fysiek) van de ABG-organisatie in de functie van:

 • 1.

  Coördinator Toezicht en Handhaving;

 • 2.

  Medewerker Toezicht en Handhaving A;

 • 3.

  Medewerker Toezicht en Handhaving B.

b.

Bij dit besluit worden de ambtenaren in de zin van lid 1 sub a aangewezen als toezichthouders op grond van:

I.artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het houden van

toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief:

  • -

   het Besluit Omgevingsrecht;

 • de Woningwet, inclusief:

  • -

   het Bouwbesluit;

  • -

   de bouwverordeningen van de ABG-gemeenten;

 • de Monumentenwet 1988, inclusief:

  • -

   de erfgoedverordeningen van de ABG-gemeenten;

 • de Wet ruimtelijke ordening;

 • de brandbeveiligingsverordeningen van de ABG-gemeenten;

  • I.

   artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de ABG-gemeenten, voor het

houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordeningen.

Lid 2.

a .

Bij dit besluit worden tevens aangewezen als toezichthouders de onderstaande ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren die zijn aangesteld of in de toekomst nog worden aangesteld bij het cluster Veiligheid en handhaving (Domein Fysiek) van de ABG-organisatie in de functie van:

BOA (Domein I).

b.

Bij dit besluit worden de ambtenaren in de zin van lid 2 sub a aangewezen als toezichthouders op grond van:

I.artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de ABG-gemeenten, voor het

houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 2, 4 en 5 van deze verordeningen;

I.artikel 34 lid 2 van de Wet op de kansspelen, voor het houden van toezicht op de naleving van

het bepaalde bij of krachtens titel VA., paragraaf 2 van deze wet.

Artikel 2 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing toezichthouders”.

Artikel 3 b ekendmaking en inwerkingtreding

 • a.

  Dit “Besluit aanwijzing toezichthouders” wordt bekend gemaakt via de Gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties op de website OfficiëleBekendmakingen.nl.

 • b.

  Dit “Besluit aanwijzing toezichthouders” treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking via de Gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties op de website OfficiëleBekendmakingen.nl.

de heer ir. G.J.F.M. Vlekke

Algemeen directeur van de ABG-organisatie