Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2016, 8682Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn,Vaststelling herziening beheersverordening buitengebied 2016

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 januari 2016 op grond van artikel 3.38, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening voor een drietal percelen in het buitengebied een herziening van de beheersverordening buitengebied heeft vastgesteld.

 

De herziening is opgesteld voor de volgende percelen:

  • -

    Zuideind 37 Drouwenerveen

  • -

    Zuideind 39 Drouwenerveen

  • -

    Drouwenerstraat 2 Bronnegerveen:

Voor deze percelen is gebleken dat de vastgelegde planologische situatie onjuist is vastgelegd. Met deze herziening van de beheersverordening wordt deze situatie hersteld.

 

De herziene beheersverordening buitengebied 2016 treedt in werking op 18 februari 2016 en vervangt daarmee de op dat tijdstip geldende beheersverordening Buitengebied, voor zover deze binnen het verordeningsgebied vallen.

 

De vastgestelde beheersverordeningen kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingezien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0045-VG01

De verordening kan ook worden ingezien op het gemeentehuis.

 

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.