Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2016, 8650Overig

Openbare kennisgeving van de aanvragen om ontheffing voor civiel medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe voor Aeronextlife Twente B.V., ASL BV, BBjet Aviation B.V. en Exxaero, Ministerie van Defensie

De minister van Defensie maakt bekend dat de bedoelde aanvragen en de voorgenomen besluiten tot ontheffingverlening ter inzage liggen en nodigt het publiek uit zijn mening te geven.

De minister van Defensie is voornemens de bedrijven Aeronextlife Twente B.V., ASL BV, BBjet Aviation B.V. en Exxaero op hun aanvragen voor de periode 1 maart 2016 tot 1 november 2016 ontheffing onder voorwaarden te verlenen van artikel 34, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet met betrekking tot het medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe.

Het publiek, de provincie en de betrokken gemeenten hebben van 16 november 2015 tot en met 4 januari 2016 reeds de gelegenheid gehad hun mening te geven over de inhoud van deze ontwerpbesluiten. Om iedereen de kans te geven zijn mening te geven, zijn de ontwerpbesluiten van de vier ontheffingen ter inzage gelegd en gestuurd naar de provincie en de betrokken gemeenten. De openbare kennisgeving van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten is gepubliceerd op de website van de overheid en in regionale kranten maar, naar nu blijkt, niet in de Staatscourant.

Daarom wordt nu alsnog een openbare kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd en worden de ontwerpbesluiten opnieuw ter inzage gelegd. Personen en partijen die reeds een zienswijze hebben ingediend, behoeven geen actie te ondernemen: hun zienswijze is al in behandeling genomen en zij ontvangen na afloop van de ter inzagelegging antwoord.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De ontwerpbesluiten zijn van 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016 in te zien bij het ministerie van Defensie, Plein 4, 2511 CR Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, locatie Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag (bij Madurodam), bij het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergerstraat 2, 8012 EE Zwolle en op het stadskantoor van Enschede, Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede. Houdt u bij een bezoek rekening met de openstellingstijden. Ook zijn de ontwerp besluiten te raadplegen via de website http://www.rijksoverheid.nl

Voor toelichting en informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer E. Kwast van het ministerie van Defensie, telefoon 070 318 7701, e-mail e.kwast@mindef.nl. Voor vragen over het burgermedegebruik kunt u contact opnemen met het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 – 4566480, e-mail: secretariaatLHOM@minienm.nl

Hoe kunt u uw mening geven?

Eenieder kan tot en met woensdag 30 maart 2016 haar/zijn mening geven over de ontwerpbesluiten door het indienen van een zogenoemde zienswijze. Die kunt u per post sturen naar Ministerie van Defensie, Hoofddirectie Beleid MPC 58B, t.a.v. drs. E. Kwast, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag of per mail naar: e.kwast@mindef.nl.

Wat gebeurt er met uw mening?

Het ministerie van Defensie zal in een Reactienota ingaan op de ingediende zienswijzen en de reacties van de provincie en de gemeenten. De zienswijzen en de reacties worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve besluiten.