Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 72112OverigOmgevingsvergunning Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning met de activiteit ‘handelen in

strijd met regels ruimtelijke ordening’ hebben verleend voor:

Locatie Werkzaamheden

Spirealaan 30 t/m 56 het bouwen van 14 rijwoningen

In werking treden van het besluit

Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de

verleende vergunning in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet

eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beroep

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 28 december 2016 zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag

nadat het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank

Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar, door:

  • -

    een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend;

  • -

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te

hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de

genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunnen belanghebbenden, als onverwijlde

spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de voorzieningenrechter vragen een

voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek tot voorlopige voorzieningen moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van

de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. De

beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen na afloop van de

beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Heerhugowaard, 27 december 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

52OV71s