Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 72110OverigVASTSTELLINGSBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Logo Heerhugowaard

Het college stelt een hogere waarden vast van maximaal 51 dB voor het wegverkeerslawaai ten

bate van de bouw van 14 woningen aan de Spirealaan.

Het college gaat een omgevingsvergunning verlenen voor bovengenoemd bouwplan. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vanaf de Beukenlaan op de gevels van de geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage gelegd en geen zienswijzen ontvangen. Nu kan het college hogere waarden vaststellen van

51 dB.

Inzagetermijn en beroepsmogelijkheden

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen tegelijkertijd met het besluit

omgevingsvergunning, met ingang van woensdag 28 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het

gemeentehuis.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep

is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening

(schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Heerhugowaard, 27 december 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

52OV70s