Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2016, 71844Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ‘Zesde Tochtweg 5', Waddinxveen

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 20 december 2016 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 5. Het wijzigingsplan is opgesteld om de agrarische bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. In een plattelandswoning is het mogelijk om te wonen zonder binding met het achtergelegen agrarische bedrijf, waartoe de woning behoorde. Het plangebied is gelegen aan de Zesde Tochtweg 5 in het westelijk gelegen buitengebied van Waddinxveen. Voor de exacte ligging wordt u verwezen naar de stukken.

Situering plangebied (rode rechthoek) en omgeving

 

Raadplegen van het ontwerpwijzigingsplan Zesde Tochtweg 5

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van 29 december 2016 gedurende zes weken (tot en met 8 februari 2017) ter inzage gelegd bij de Publieksbalie op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl. Het plan is ook raadpleegbaar via de website van de gemeente Waddinxveen, www.waddinxveen.nl  Een andere mogelijkheid voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.WPzesdetochtweg5-0301).

Zienswijzen

U kunt tot en met 8 februari 2017 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Broeke via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Voor meer informatie over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Broeke via voornoemd telefoonnummer.