Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2016, 71749Centraal Stembureau

Registratie aanduidingen politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 21 december 2016 besloten op grond van artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

297.

Niet Stemmers

298.

Het Gezonde Verstand (HGV)

299.

OndernemersPartij

300.

NieuwMidden2015

301.

Lokaal in de Kamer

302.

StemNL

303.

GeenPeil

304.

Integriteitspartij

305.

STERK

306.

Verantwoordelijk Bestuur

307.

REFERENDAPARTIJ.NL

308.

De Burger Beweging

309.

Respect

310.

Links Offensief

311.

Buurt Partij

312.

HHH Partij

313.

Artikel 1

314.

NIEUWE WEGEN

De Kiesraad heeft op 21 december 2016 voorts op verzoek van de politieke groepering ‘LPF Leeuwarden’ op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet besloten in het door de Kiesraad bijgehouden register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de onder nummer 261 geregistreerde aanduiding ‘NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)’ te wijzigen in de aanduiding:

261.

Club van niet kiezers

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 21 december 2016

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad