Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2016, 71718VerkeersbesluitenVerkeersbesluit afsluiting gemotoriseerd verkeer Majoorwerf Zoutelande

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Overwegende dat:

- De Majoorwerf binnen de bebouwde kom van Zoutelande valt;

- Door de komst van de supermarkt en de basisschool de Majoorwerf is verbonden met de Westkapelseweg;

- De Majoorwerf niet geschikt is als doorgaande route voor het gemotoriseerde verkeer;

- De Majoorwerf een belangrijke en drukke fietsverbinding is voor de kern van Zoutelande met de supermarkt en de basisschool;

- Menging van doorgaand gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer niet gewenst is vanuit verkeersveiligheid;

- Omwonenden verzocht hebben deze maatregel te treffen;

- Beide delen van de Majoorwerf bereikbaar blijven voor gemotoriseerd verkeer;

- De bereikbaarheid voor hulpdiensten is gewaarborgd door een verwijderbare paal te gebruiken

- Deze maatregel is afgesproken tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Het is dan ook gewenst om de Majoorwerf ter hoogte van huisnummer 17A af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer met behulp van een verwijderbare paal.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de functionaris BABW van de Regiopolitie Zeeland.

 

Besluit

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om aan de Majoorwerf ter hoogte van huisnummer 17A de Majoorwerf af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met een verwijderbare paal. De verwijderbare paal wordt geplaatst conform de bijgesloten situatieschets behorende bij dit besluit. Dit besluit treedt direct na publicatie in werking.

 

Domburg, 20 december 2016

De burgemeester, de secretaris,

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

• a. naam en adres van de indiener;

• b. de dagtekening;

• c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.