Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oude IJsselstreekStaatscourant 2016, 71666Ruimtelijke plannenVaststelling Wijzigingsplan ‘Plan van wijziging Vogelbuurt 2016’

Logo Oude IJsselstreek

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op 20 december 2016 het wijzigingsplan “Plan van wijziging Vogelbuurt 2016” met identificatiecode (PlanID) NL.IMRO.1509.BP000148-VA01 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding en betreffen het volgende:

  • -

    De aanduiding “maximum aantal wooneenheden” ter plaatse van de Parkietstraat 6 t/m 22 wordt gewijzigd van 9 naar 11”;

  • -

    In het plangebied waar de 38 woningen worden gerealiseerd moeten gronden worden overgedragen naar de gemeente waardoor de bestemming van deze gronden wijzigt van “Tuin” naar “Verkeer – Verblijfsgebied”.

Voor nadere details wordt verwezen naar de nota ambtshalve wijzigingen, die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plangebied, een woonwijk, ligt in het noordwestelijke deel van de kern Ulft. Het plangebied wordt ruwweg ingesloten door de Merellaan/deel Nachtegaallaan en de Hogeweg (oost en noordzijde), Vogelenzangweg (noordwestzijde), Oerseveld (westzijde) en de Parkietstraat (zuidzijde). Ook de locaties Nachtegaallaan 1 t/m 15 en nabij Eksterstraat 18 behoren tot het plangebied.

Het geldend bestemmingsplan "Ulft- Vogelbuurt 2012" dient gewijzigd te worden op onderdelen, als gevolg van ontwikkelingen in de Vogelbuurt. Het woningbouwplan "38 nul-op-de-meter woningen" van woningbouwcorporatie Wonion past niet in het geldend bestemmingsplan voor wat betreft bouwgrenzen en woningbouwaantallen. Met dit wijzigingsplan wordt het bouwplan mogelijk gemaakt. Verder zijn er in de wijk minder woningen gebouwd als gevolg van de regionale woningbouwafspraken in de Achterhoek. Hierdoor zijn er lege plekken in de Vogelbuurt ontstaan, waaraan in dit wijzigingsplan een flexibele bestemming is toegekend.

Inzage

Het wijzigingsplan “Plan van wijziging Vogelbuurt 2016” ligt van 29 december 2016 tot en met 9 februari 2017 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het bestemmingsplan in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

 

Beroep

Tijdens de ter inzage termijn kan tegen het collegebesluit beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de , Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Van deze beroepsmogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt door:

  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze in te dienen;

  • een belanghebbende, die bedenkingen heeft tegen de onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd.

     

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 10 februari 2017, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingesteld beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de is ingediend. Het besluit treedt dan niet inwerking voordat op het beroep is beslist.