Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 71535OverigOntwerp bestemmingsplan Actualisatieplan Heerhugowaard 2016

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat voor vaststelling ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Actualisatieplan Heerhugowaard 2016. Deze (partiële) herziening heeft betrekking op het gehele grondgebied van Heerhugowaard.

De gemeente Heerhugowaard heeft recent een grote inhaalslag gemaakt en beschikt nu over een groot aantal recente plannen. Tijdens deze inhaalslag zijn er enkele onderwerpen geweest waarbij de inzichten gewijzigd zijn naarmate er meer van deze nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Daarnaast zijn er maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen waarvan ondersteuning gewenst is. Het is onwenselijk om te wachten totdat de bestemmingsplannen worden herzien om deze punten te herstellen en de maatschappelijk wenselijke mogelijkheden vast te leggen. Dat kan immers meerdere jaren op zich laten wachten. Er is daarom vanuit efficiëntie oogpunt besloten om de diverse punten die naar voren zijn gekomen uit de praktijk te bundelen en gezamenlijk in een partiële herziening op te nemen. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

 • Bestemmingsplan De Draai wordt geactualiseerd waarbij de gronden met oevers in het plangebied de Draai die worden uitgegeven een passende bestemming krijgen

 • Daarnaast worden in bestemmingsplan De Draai de bestemmingsplanregels verbeterd met betrekking tot de bijgebouwenregeling.

 • In het bestemmingsplan Kern Noord wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om op hoekpercelen de zijtuin te kunnen benutten voor parkeren.

 • Bij de Citrien 2 tot en met 10 wordt de bouwhoogte in overeenstemming met de bestaande situatie vastgelegd. Deze is in het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid-West niet juist opgenomen.

 • De wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan ZuidOosthoek voor dakterrassen en overschrijden van bouwhoogte door terrasoverschrijding komt te vervallen.

 • In het bestemmingsplan Stationsgebied wordt een deel van het openbaar gebied voorzien van een aanduiding 'terrassen'.

 • De bestaande bedrijfswoning op het perceel Industriestraat 4a wordt positief bestemd middels een aanduiding 'bedrijfswoning'.

 • De bestaande en vergunde kamerverhuur/pensionbestemming op het perceel Middenweg 176a wordt positief bestemd middels een specifieke aanduiding op de verbeelding.

 • Een aanduiding voor 'wonen' op het perceel Rustenburgerweg 38 wordt gewijzigd in 'bedrijfswoning'.

 • In de gemengde bestemming bij bestemmingsplan Beveland worden grote detailhandelsbedrijven (meer dan 500 m2) die voorzien in rijwielhandel/bromfietsen opgenomen in de bestemming Gemengd.

 • Op het perceel J. Duikerweg 4 wordt een aanduiding opgenomen voor het bestaande gebruik als kantoor.

 • De bestemming Agrarisch -1 in het bestemmingsplan Buitengebied wordt uitgebreid om technische installaties die de bouwhoogte overschrijden toe te staan.

 • Het bestaande gebruik als paardenhouderij op het perceel Rustenburgerweg 132 is niet opgenomen in de bestemming Agrarisch-1 die ter plaatse geldt, maar is opgenomen in de bestemming Agrarisch met waarden. Dat wordt gecorrigeerd.

 • Op het perceel Veenhuizerweg 44a wordt de bestemming gewijzigd van bedrijfswoning naar (burger)woning. Deze wijziging zou doorgevoerd worden in het bestemmingsplan Buitengebied maar is niet volledig verwerkt.

 • De begrenzing tussen de bestemming Agrarisch en Wonen achter de woningen Frik 1, 3, 5 en 7 en Schapenweg 3 wordt verschoven. De nieuwe begrenzing sluit beter aan bij de bestaande praktijk. De bestemming Wonen achter de woningen wordt hierdoor iets groter.

 • Bij het Van Eedenplein wordt de aanduiding Maatschappelijk toegevoegd aan de geldende bestemming.

 • De in het bestemmingsplan Broekhorn opgenomen mogelijkheid voor het innemen van een ligplaats wordt nader aangevuld.

 • Er wordt in de algemene wijzigingsbevoegdheden een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om voor bestaande leidingen de dubbelbestemming zoals die in bestemmingsplannen is vastgelegd te wijzigen, als de leiding wordt verlegd.

 • De recentelijk verkochte stukjes openbaar groen die geen openbare bestemming meer hebben zijn positief bestemd (Wonen, Wonen-1, Tuin, Tuin-1 en Tuin-2)

Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam Actualisatieplan Heerhugowaard 2014 invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BP59ACTUALISATIE3-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de heer M. Waardenburg telefoonnummer 14-072, e-mail m.waardenburg@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 27 december 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

52SRO15s