Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2016, 71456Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 30 te Westerbork

Logo Midden-Drenthe

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Hoofdstraat 30 te Westerbork” met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 29 december gedurende zes weken ter inzage ligt. De aanleiding voor de wijziging van het bestemmingsplan vormt het verzoek voor de bouw van een nieuwe woning binnen de grenzen van het huidige perceel Hoofdstraat 30 en 34 te Westerbork. Het voornemen voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Westerbork” omdat de nieuwe woning niet geprojecteerd wordt in het bestaande bouwvlak en er een overschrijding plaatsvindt van de toegestane goothoogte. Voorliggend bestemmingsplan maakt de bouw van de nieuwe woning mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn in te zien op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl, onder de rubriek ‘Bekendmakingen’. De stukken zijn tevens in te zien bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Beilen (Raadhuisplein 1). De imro-code van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1731.Hoofdstraat30WB-ONT1.

Zienswijzen

Gedurende de periode van inzage, heeft eenieder de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Uw schriftelijke reactie kunt u versturen aan de gemeenteraad, Postbus 24, 9410 AA in Beilen. Maakt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze eerst een afspraak. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer C. Abma van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, tel. (0593) 53 92 302, e-mail gemeente@middendrenthe.nl.