Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2016, 712Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan “Wachtpostweg 34 America" gemeente Horst aan de Maas

Logo Horst aan de Maas

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat, overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 8 januari 2016 tot en met 18 februari 2016 het bestemmingsplan “Wachtpostweg 34 America” (NL.IMRO.1507.AMWACHTPOSTWEG34-BPV1) ter inzage ligt, zoals dit door de gemeenteraad op 24 november 2015 gewijzigd is vastgesteld.

 

Toelichting

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie H, nummers 711, 712 en 713, plaatselijk bekend Wachtpostweg 32, Wachtpostweg 34 en Saarweg 3 in America. Het plangebied ligt ten zuidoosten van de kern America ten zuiden van de spoorlijn Eindhoven-Venlo. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de in het bestemmingsplan “Buitengebied deel 2” opgenomen aanduiding “agrarisch bouwvlak” in de bestemming “Bedrijf” met de functie-aanduiding “specifieke vorm van bedrijf - agrarisch hulp- en nevenbedrijf”. Deze bestemmingsplanherziening is gevraagd voor de wijziging van de agrarische bedrijfsactctiviteiten naar activiteiten die betrekking hebben op het opslaan, stomen en verwerken van dekaarde ten behoeve van het hergebruik van deze dekaarde. De grootte van de bedrijfsbestemming die met dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, is gelijk aan het oorspronkelijke agrarische bouwvlak en bedraag circa 1,3 hectare.

 

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, betreffen in hoofdzaak:

 

 • -

  Aanpassimng van paragraaf 5.2.7 van de toelichting, in die zin dat de PR-contour is aangepast naar 43,5 meter;

 • -

  Aan artikel 3.5.1 is een extra bepaling toegevoegd dat het gebruik van gronden en opstallen voor het opslaan en be- en verwerken van champost tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt gerekend;

 • -

  Een nieuw artikel 7 “Algemene aanduidingsregels” waarin regels zijn opgenomen voor de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – leiding”;

 • -

  Een gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – leiding” op de verbeelding, overeenkomstig de PR-contour van de hoge druk ondergrondse olietransportleiding.

 

Een uitgebreide beschrijving van alle wijzigingen is terug te vinden in het zienswijzenrapport.

 

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.30 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ordening en vergunningen, tel. (077)477 97 77.

 

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

 

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,

’s-Gravenhage (meer info via tel. (070)4264426 of internet

 

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 

 • -

  die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;

 • -

  die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan  zijn aangebracht;

 • -

  die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

 

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten, moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan (ingeval van onverwijlde spoed en alleen in combinatie met een beroepschrift) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het team Ruimtelijke ordening en vergunningen,

tel. (077)477 97 77.

 

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

 

Horst, 7 januari 2016

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, 

C.H.C. van Rooij, burgemeester

J. van der Noordt, secretaris

www.raadvanstate.nl ).