besluit omgevingsvergunning bouwen 7 woningen Paterslaan, nrs 11 t/m 23 oneven (Schellingwoude) , 1023 NZ 

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt bekend dat zij voor

het terrein nabij Paterslaan, nrs 11 t/m 23 oneven (Schellingwoude) , 1023 NZ op 27 oktober 2016 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het oprichten van 7 woningen  ("bouwen", "gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels").

 

 

INWERKINGTREDING EN BEROEP Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om schorsing (voorlopige voorziening) is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank; in dat geval treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om schorsing (voorlopige voorziening) is beslist.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Amsterdam. Het beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient (met een afschrift van het besluit waartegen beroep wordt gemaakt) te worden gezonden aan: rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.

 

 

VOORLOPIGE VOORZIENING Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld bij de rechtbank, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om voorlopige voorziening (met een afschrift van het besluit en het ingediende bezwaarschrift) dient te worden gezonden aan: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 

 

CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING Deze vergunning heeft betrekking op een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en dat deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Dossiernummer: OLO1582791/Z14-65293

 

Amsterdam, 21 december 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Naar boven