Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2016, 70519Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” Utrechtse Heuvelrug

Logo Utrechtse Heuvelrug

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 november 2016 het bestemmingsplan Bedrijventerreinen gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.UHRbedrijventer-va01).

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 23 december 2016 tot en met 3 februari 2017.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan beoogt de ruimtelijke indeling en de ontwikkelingsmogelijkheden voor zes bedrijventerreinen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug te actualiseren en zoveel mogelijk te uniformeren; te weten voor de bedrijventerreinen Omgeving Stationsgebied Driebergen, Driebergen, Boswijk, Velperengh, Maarsbergen en Amerongen. Tevens zijn er 2 ontwikkelingen meegenomen in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan kunt u in de Nota zienswijzen en het vaststellingsbesluit nalezen.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien tijdens de openingsuren in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn, in de bibliotheken van Amerongen, Driebergen-Rijsenburg en Maarn, en in de Merseberchschool in Maarsbergen.

Hoe kunt u reageren?

Met ingang van 24 december 2016 tot en met 3 februari 2017 kan beroep worden ingesteld door:

  • a.

    een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;

  • b.

    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • a.

    een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl

Inwerkingtreden van het bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.