Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2016, 69893VerkeersbesluitenVerkeersbesluit betreffende tijdelijk eenrichtingsverkeer op Schengeweg, Wolphaartsdijk

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Schengeweg te Wolphaartsdijk gelegen is tussen Sluis de Piet en de Westerlandpolderweg;

 • -

  dat deze weg gecategoriseerd is als erftoegangsweg-B;

 • -

  dat op deze weg een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;

 • -

  dat de weg geen vrij liggend fietspad heeft;

 • -

  dat de Schengeweg 3 meter breed is;

 • -

  dat naast de Schengeweg de Westerschenge ligt;

 • -

  dat daar vanaf eind 2016 tot medio 2018 baggerwerkzaamheden plaats vinden;

 • -

  dat er om die reden baggerdepots aangelegd worden in de berm tussen de Westerschenge en de Schengeweg;

 • -

  dat dit terrein afgesloten moet worden middels hekken;

 • -

  dat de aanwezigheid van het hekwerk dicht langs de rijbaan ervoor zorgt dat er aan de zuidkant van de Schengeweg geen mogelijkheid meer is voor het verkeer om uit te wijken voor tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat er overleg heeft plaatsgevonden met gemeente en overige betrokkenen;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 30-11-2016);

 • -

  dat zowel politie als gemeente een positief advies hebben afgegeven;

besluit:

Tot het tijdelijk instellen van:

- eenrichtingsverkeer op de Schengeweg te Wolphaartsdijk in oostelijke richting door het plaatsen van borden C02, C03, OB401 en OB54 zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde bordenplan met registratienummer 2016039680.

 

Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de verzoeker; b. de dagtekening; c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit; d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.