Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2016, 69843VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT CENTRUMRING ROOSENDAAL

Logo Roosendaal

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal

Overwegende

dat volgens het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Roosendaal 2011, het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 (verder WVW) is gemandateerd aan de teamleider van het team Beheer;

dat in artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden 

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat op 4 september 2014 gemeenteraad het rapport ‘Roosendaal: Gezonde Stad’ heeft vastgesteld. Eén van de concrete projecten uit dit plan is de realisatie van een nieuwe, herkenbare, compacte centrumring, grotendeels uitgevoerd in éénrichtingsverkeer voorzien van een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan de binnenzijde van de centrumring. Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juni 2016.

dat het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal op 13 december 2016 besloten heeft het definitieve ontwerp vast te stellen van de nieuwe centrumring (Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg).

dat het vanwege de herkenbare en compacte centrumring en de veilige en goede afwikkeling van het verkeer gewenst is om verkeer op de centrumring Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg voorrang te geven.

dat de nieuwe centrumring bestaat uit de volgende straten: Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg. Deze wegen worden ingericht als éénrichtingsweg met als rijrichting met de klok mee. De ring wordt gecompleteerd door de Laan van Limburg, de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en de Stationsstraat en behouden hun bestaande structuur, inrichting en het tweerichtingsverkeer.

dat een groot gedeelte van de bezoekers aan de binnenstad en het bestemmingsverkeer op de centrumring in hoofdlijnen deze route aflegt: ‘snelweg – stadsinvalsweg – centrumring – voetgangersgebied’. Deze sequentie beschrijft de hiërarchie van de stedelijke wegenstructuur, van snel naar langzaam. In dit perspectief is de centrumring een weg die tussen de invalsweg (50 km/uur) en voetgangersgebied (stapvoets) in zit. 30 km/uur past in dit geval beter dan 50 km/uur.

dat ten behoeve van verkeersveiligheid van de voetganger de aanleg van veilige oversteekplaatsen in de vorm van zebrapaden op cruciale locaties gewenst zijn c.q. noodzakelijk.

dat ten behoeve van de mogelijkheid tot laden en lossen en het parkeren voor minder valide mensen het noodzakelijk is om langs de centrumring laad- en losplaatsen aan te wijzen en algemene gehandicapten parkeerplaatsen aan te wijzen.

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

BESLUIT

Over te gaan tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de volgende straten Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg met als rijrichting met de klok mee en dit kenbaar te maken door plaatsing van borden C02, C03, C04, D05l, D05r, D06l, D06r, D07 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot het omdraaien van de rijrichting in de Laan van Luxemburg op het gedeelte tussen de van Dregtstraat en de Laan van België en dit kenbaar te maken door verplaatsing van de borden C02 en C03 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot de aanleg van een verplicht vrijliggend fietspad in 2 richtingen en dit kenbaar te maken door plaatsing van bord G11 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot het instellen van 30km/uur op de volgende straten Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg en dit kenbaar te maken door plaatsing van borden A0130 en A0230 en A0130zb en A0130ze zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot het aanleggen van zebrapaden op de ring Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg ter hoogte van de Ludwigstraat, de Dominéstraat, ingang school Jeroen Bosch, de Burg. Prinsensingel, de Molenstraat, de Dunantstraat, ingang school De Singel, de Nieuwstraat, de Raadhuisstraat, de Nieuwe Markt en de Laan van Luxemburg en dit kenbaar te maken door plaatsing van bord L02 en bord J22 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot het wijzigen van de voorrang op het kruispunt Kloosterstraat - Nispensestraat zodanig dat het verkeer op de cityring voorrang heeft en dit kenbaar te maken door verwijdering van borden B06, B03, B04 en B05 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

en door aanleg van een uitritconstructie.

Over te gaan tot het wijzigen van de voorrang op het kruispunt Dunantstraat - Burg. Prinsensingel zodanig dat het verkeer op de cityring voorrang heeft en dit kenbaar te maken door verwijdering van borden B06, B03, B04 en B05 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

en door aanleg van een uitritconstructie.

Over te gaan tot het wijzigen van de voorrang op het kruispunt Nieuwe Markt - Nispensestraat zodanig dat het verkeer op de cityring voorrang heeft en dit kenbaar te maken door verwijdering van de uitritconstructie en door plaatsing van borden B06, B03, B04 en B05 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot het wijzigen van de voorrang op het kruispunt Nispensestraat - Laan van Luxemburg zodanig dat het verkeer op de cityring voorrang heeft en dit kenbaar te maken door verwijdering van borden, B03, B04, B05 en B06 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

en door aanleg van een uitritconstructie.

Over te gaan tot de aanleg van laad en losplaatsen in de Nispensestraat en dit kenbaar te maken door plaatsing van bord E07 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Over te gaan tot de aanleg van gehandicapten parkeerplaatsen en dit kenbaar te maken door plaatsing van bord E06 zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Bovengenoemde besluiten hebben betrekking op de bij dit besluit behorende tekening met kenmerk ‘Verkeersbesluit centrumring Roosendaal 2016’.

 

Namens deze,

Emiel de Vis

Teamleider Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda, sector bestuursrecht (postbus 90110, 4800 RA Breda), worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.