Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2016, 6979VerkeersbesluitenOntwerp Verkeersbesluit 'Verkeersmaatregelen Dr. de Brouwerlaan'

Logo Boxtel

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat de Dr. de Brouwerlaan in de wijk Oost gelegen is;

dat de Dr. de Brouwerlaan wordt heringericht;

dat de Dr. de Brouwerlaan onderdeel uitmaakt van de fietsroute tussen Munsel en de basisscholen in Oost;

dat ter verbetering van de verkeersveiligheid langs de Dr. de Brouwerlaan een vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd;

dat de voorgestelde verkeersmaatregelen in de nieuwe inrichting van Dr. de Brouwerlaan passen;

dat wegen in de wijk Oost met een verblijfsfunctie als 30 km zone zijn aangewezen;

dat deze verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid verbeteren (art.2, lid 1d Wegenverkeerswet);

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het BABW (Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is;

gezien het raadsbesluit d.d. 27 maart 1997, waarbij aan het college, de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd;

B E S L U I T E N

 • 1.

  Door verwijdering van verkeersborden en verkeerstekens op het wegdek de bestaande voorrangsregelingen op de volgende kruisingen: Nieuwe Nieuwstraat- Dr. de Brouwerlaan, Eikengaard- Dr. de Brouwerlaan en Hendrik Verheeslaan- Dr. de Brouwerlaan op te heffen;

 • 2.

  Door plaatsing van verkeersborden G11 en G12 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een fietspad aan de Dr. De Brouwerlaan (Schijndelseweg- Hobbendonkseweg), conform bijgaande situatietekeningnr. MegabornGBx-1502-302 aanwijzen;

 • 3.

  Door de aanleg van een fietspad (twee richtingen) de Nieuwe Nieuwstraat (nabij de kruising Dr. de Brouwerlaan- Nieuwe Nieuwstraat) voor doorgaand gemotoriseerd verkeer af te sluiten;

 • 4.

  Door plaatsing van verkeersbord B6 en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek een voorrangsregeling op de kruising Dr. de Brouwerlaan- Nieuwe Nieuwstraat, waarbij fietsers (fietspad Dr.de Brouwerlaan)voorrang aan het overige verkeer op de Dr. De Brouwerlaan moeten verlenen, conform bijgaande situatietekeningnr.MegabornGBx1502-302 in te stellen;

 • 5.

  Door plaatsing van verkeersbord B6 en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek een voorrangsregeling op de kruising Dr. de Brouwerlaan (fietspad)-Eikengaard, waarbij de fietsers voorrang aan het overige verkeer op de Dr. de Brouwerlaan moeten verlenen, conform bijgaande situatatietekeningnr.MegabornGBx1502-302 in te stellen;

 • 6.

  Door plaatsing van verkeersborden B6 en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek een voorrangsregeling op de kruising fietspad Dr. de Brouwerlaan- Hendrik Verheeslaan, waarbij het verkeer op de Hendrik Verheeslaan voorrang aan de fietsers op het fietspad Dr. De Brouwerlaan moet verlenen, conform bijgaande situatietekeningnr.MegabornGBx1502-302 in te stellen;

 • 7.

  Door plaatsing van verkeersborden D1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op het middeneiland van het te realiseren rotonde op de kruising met de fietspaden Dr. de Brouwerlaan en Maastrichtsestraat, een verplichte rijrichting op de rotonde in te stellen;

 • 8.

  Dit besluit aan de Politie Brabant Noord, Team Boxtel kenbaar maken.

Boxtel, 26 januari 2016

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, De burgemeester,

drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs

Inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de inzagetermijn bij de receptie van het gemeentehuis.

Zienswijzen

Tijdens de inzage termijn kan iedereen een zienswijze schriftelijk of mondeling over het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp-besluit deze betrekking heeft.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mw. C. Campos da Cruz van de afdeling Openbare Ruimte, tel. 0411- 65 52 48.

.