Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2016, 69711Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7, Schijndel

Logo Schijndel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7 ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan omvat het realiseren van 12 appartementen ter plaatse van de voormalige apotheek en de naastgelegen woning.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 16 december 2016 zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPVicarisAlphenstr-ON01. Ook kan het ontwerp bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Zienswijze

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge zienswijzen in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Schijndel.

Exploitatieovereenkomst

De gemeente Schijndel en exploitant hebben een exploitatieovereenkomst afgesloten. In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over: kostenverhaal, planschade en inrichtingsvereisten. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt ook vanaf 16 december 2016 gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage. Over deze overeenkomst kunnen geenzienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.