Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2016, 69410Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn, Odoornerveen, Bestemmingsplan ‘Buitgebied, Bosweg 1 Eeserveen’gewijzigd vastgesteld

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 17 november 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Bosweg 1 Eeserveen’ gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van een functiewijziging van het pand aan de Bosweg 1 te Eeserveen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming (kadastraal bekend gemeente Borger, sectie M, nummer 1667) alsmede de verplaatsing van het kampeerterrein van de Bosweg 2 naar het aangrenzende agrarisch perceel ten oosten van het pand aan de Bosweg 1 te Eeserveen (kadastraal bekend gemeente Borger, sectie M, nummer 992 (deels)). De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op het verruimen van de maximaal aantal toegestane vierkante meters aan bijgebouwen omdat dit aantal in de huidige situatie meer bedraagt dan de standaard regeling.

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 december 2016 tot en met woensdag 25 januari 2017 ter inzage.

Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0046-VG01 of in het Klantcontactcentrum.

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

  • -

    Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad

  • -

    Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.