Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2016, 68046VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diverse maatregelen Rogstraat en Sint Sebastianusstraat te Herpen

Logo Oss

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

Kenmerk: 2016-078

P. Megens

 

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 2 januari 2003 (Delegatieverordening gemeente Oss 2003) en het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeerbesluiten.

 

Overwegende dat:

de Rogstraat en de Sint Sebastianusstraat te Herpen in de wegennetvisie van de gemeente Oss gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, type I;

conform het de weggenetvisie hier een maximum snelheid van 30 km/uur bij hoort;

de Rogstraat en de Sint Sebastianusstraat in de huidige situatie zijn vormgegeven als gebiedsontsluitingsweg (voorrangsweg);

de Rogstraat wordt gereconstrueerd en conform de wegennetvisie wordt ingericht als erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/uur voorzien van suggestiestroken en gelijkwaardige kruispunten;

door de reconstructie de status van voorrangsweg komt te vervallen;

het wenselijk de maximum snelheid en het opheffen van de status van voorrangsweg bij de Rogstraat ook op de Sint Sebastianusstraat toe te passen zodat er een eenduidige verkeersituatie binnen de bebouwde kom ontstaat;

de kruispunten met de Sint Sebastianusstraat hierop worden aangepast en ingericht als gelijkwaardige kruispunten;

het wenselijk is dat bromfietsverkeer binnen de bebouwde kom conform de richtlijnen op de rijbaan rijdt;

het voor de verkeersveiligheid van fietsers wenselijk is om het vrijliggende fietspad langs de Sint Sebastianusstraat in stand te houden;

het in verband met de doorstroming en verkeersveiligheid niet wenselijk is dat verkeer op de rijbaan parkeert;

hiervoor langs de Rogstraat nieuwe parkeervakken worden aangelegd;

het wenselijk is het gebruik van de parkeervakken af te dwingen door een parkeerverbod in te stellen op de Rogstraat en Sint Sebastianusstraat;

het wenselijk is om ter hoogte van de bankautomaat een parkeerplaats beschikbaar te houden voor kort parkeren t.b.v. het pinnen bij de bankautomaat;

de parallelwegen langs de Sint Sebastianusstraat te smal zijn voor verkeer in twee richtingen;

het vanwege de verkeersveiligheid wenselijk is om de parallelwegen als éénrichtingsweg in te stellen;

de bestaande voetgangersoversteekvoorzieningen (zebrapaden) gehandhaafd blijven;

de wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Oss en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen.

 

Belang van het verkeersbesluit:

de volgende van de in artikel 2, eerste lid, van de in de WVW genoemde belangen liggen aan dit verkeersbesluit ten grondslag:

a) het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b) het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c) het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overlegd met:

conform artikel 24 van het BABW is het verkeersbesluit besproken met:

de korpschef van de politie, district Maasland, namens deze, de taakaccenthouder verkeer;

en aanvullend met:

brandweer Brabant-Noord, Team Oost;

teamleider handhaving/toezicht openbare ruimte.

 

Besluiten:

 • 1.

  in te trekken alle voorgaande verkeersbesluiten voor zover zij betrekking hebben op het gedeelte Berghemseweg binnen de bebouwde kom Herpen, de Rogstraat en Sint Sebastianusstraat (inclusief kruispunten en parallelwegen) binnen de bebouwde kom van Herpen, inclusief ge- en verboden op de komportalen op de Berghemseweg/Rogstraat en Sint Sebastianusstraat.

Maximum snelheden:

 • 2.

  een zone met een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen op de Rogstraat en Sint Sebastianusstraat door het plaatsen van borden A1-30(zb) van het RVV 1990 op:

  • a.

   de bebouwde komportalen op de Berghemseweg;

  • b.

   de bebouwde komportalen op de Sint Sebastianusstraat;

  • c.

   de bebouwde komportalen op de Heiweg;

 • 3.

  de zone met een maximum snelheid van 30 km/uur voor verkeer dat de bebouwde kom verlaat te beëindigen door het plaatsen van:

  • a.

   borden A1-60(zb) van het RVV 1990 op de komportalen op de Berghemseweg (richting west);

  • b.

   borden A2-30(ze) van het RVV 1990 op de komportalen op de Sint Sebastianusstraat (richting noord);

  • c.

   borden A1-60(zb) van het RVV 1990 op de komportalen op de Heiweg (richting zuid).

Voorrangsregelingen:

 • 4.

  het met verkeerslichten geregelde kruispunt Sint Sebastianusstraat – Alard van Herpenplein in te stellen als voorrangskruispunt door het plaatsen van borden B3 van het RVV 1990 op de Sint Sebastianusstraat voor het kruispunt met het Alard van Herpenplein en door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het Alard van Herpenplein voor het kruispunt met de Sint Sebastianusstraat;

 • 5.

  verkeer vanaf de Alard van Herpenplein verplichten voorrang te verlenen aan verkeer op de Sint Sebastianusstraat door het plaatsen van borden B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de noordelijke en zuidelijk tak van het Alard van Herpenplein ter hoogte van het met verkeerslichten geregelde kruispunt met de Sint Sebastianusstraat;

 • 6.

  fietsverkeer richting de Waterstraat bij het oversteken van de Sint Sebastianusstraat verplichten voorrang te verlenen aan al het verkeer op de Sint Sebastianusstraat door het plaatsen van borden B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 aan beide zijden van de fietsoversteek van/naar de Waterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint Sebastianusstraat;

 • 7.

  fietsverkeer op het verplichte fietspad ten oosten van de Sint Sebastianusstraat verplichten voorrang te verlenen aan al het verkeer op de Wooijstraat door het plaatsen van bord B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het fietspad voor het kruispunt met de Wooijstraat;

 • 8.

  fietsverkeer op het verplichte fietspad ten westen van de Sint Sebastianusstraat verplichten voorrang te verlenen aan al het verkeer op de Waterstraat door het plaatsen van bord B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het fietspad voor het kruispunt met de Waterstraat;

 • 9.

  de Berghemseweg buiten de bebouwde kom van Herpen in te stellen als voorrangsweg door het plaatsen van bord B1 van het RVV 1990 op de Berghemseweg na de komgrens van Herpen.

 • 10.

  de Sint Sebastianusstraat buiten de bebouwde kom van Herpen in te stellen als voorrangsweg door het plaatsen van bord B1 van het RVV 1990 op de Sint Sebastianusstraat na de komgrens van Herpen.

Geslotenverklaringen:

 • 11.

  de Heiweg op 50 meter vanaf het kruispunt met de Rogstraat richting het zuiden opnieuw gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, en bestemmingsverkeer op dit verbod uit te zonderen, door het vervangen van bord 20 van het RVV 1966 door bord C12 met onderbord OB108 van het RVV 1990 op de Heiweg ter hoogte van het kruispunt met de Rogstraat (voorzien van extra onderbord OB401-50) en ter hoogte van de achterzijde van Rogstraat 1b;

 • 12.

  de St. Hubertusstraat in één richting (richting Molenstraat – Rogstraat) gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren en vee, waarbij (brom)fietsers zijn uitgezonderd, door het plaatsen van bord C3 met onderbord OB54 van het RVV 1990 op de Sint Hubertusstraat ter hoogte van de Rogstraat én door het plaatsen van bord C2 met onderbord OB54 van het RVV 1990 op de St. Hubertusstraat ter hoogte van de Molenstraat;

 • 13.

  de hoofdrijbaan van de Sint Sebastianusstraat tussen huisnummer 17 en de Waterstraat gesloten te verklaren voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor, door het vervangen van bord 23 van het RVV 1966 door bord C14 van het RVV 1990 ter hoogte van huisnummer 17 én door het plaatsen van borden C14 van het RVV 1990 ter hoogte van het kruispunt met de Brabantstraat en de Waterstraat;

 • 14.

  de parallelweg aan de zuidzijde van de Sint Sebastianusstraat als eenrichtingsweg in te stellen waarop (brom)fietsverkeer is uitgezonderd, door het plaatsen van bord C2 met OB54van het RVV 1990 op de parallelweg ter hoogte van het kruispunt met de Brabantstraat (richting west) en het plaatsen van bord C3 met OB54 van het RVV 1990 op de parallelweg ter hoogte de aansluiting met de hoofdrijbaan Sint Sebastianusstraat (richting oost);

 • 15.

  de parallelweg aan de noordzijde van de Sint Sebastianusstraat als eenrichtingsweg in te stellen waarop (brom)fietsverkeer is uitgezonderd, door het plaatsen van bord C2 met OB54 van het RVV 1990 ter hoogte van de aansluiting met de hoofdrijbaan Sint Sebastianusstraat (richting oost), bord C3 met OB54 van het RVV 1990 bij het kruispunt met de Waterstraat (richting zuidwest) en bord C4-r van het RVV 1990 bij het kruispunt met de Hein de Leeuw.

 • 16.

  het pad aan de westzijde van de Sint Sebastianusstraat vanaf het kruispunt met de Waterstraat richting het noorden in te stellen als eenrichtingsweg en in deze richting gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van bord C2 van het RVV 1990 bij het pad ten westen en parallel aan de Sint Sebastianusstraat ter hoogte van het kruispunt met de Waterstraat.

Rijrichtingen:

 • 17.

  verkeer op de Rogstraat de middengeleiders ter hoogte van de Rootskamp verplichten deze rechts te passeren door het plaatsen van borden D2ro_BB22 van het RVV 1990 op de middengeleiders ter hoogte van de Rootskamp;

 • 18.

  verkeer op de Sint Sebastianusstraat de middengeleiders ter hoogte van de Waterstraat en de Wooijstraat verplichten deze rechts te passeren door het plaatsen van borden D2ro_BB22 van het RVV 1990 op de middengeleiders ter hoogte van de Waterstraat en de Wooijstraat;

 • 19.

  verkeer op de Brabantstraat de middengeleider ter hoogte van de parallelweg Sint Sebastianusstraat verplichten deze rechts te passeren door het plaatsen van borden D2ro_BB22 van het RVV 1990 op de middengeleiders ter hoogte van de parallelweg Sint Sebastianusstraat.

Parkeren:

 • 20.

  op de Rogstraat en de Sint Sebastianusstraat een zone met een parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van borden E1(zb) en E1(ze) van het RVV 1990 op:

  • a.

   de bebouwde komportalen op de Berghemseweg (richting Oost);

  • b.

   de Rootskamp voor het kruispunt met de Rogstraat;

  • c.

   de Aalstvoortsestraat voor het kruispunt met de Rogstraat;

  • d.

   de Broekstraat en de Kruisstraat voor het kruispunt met de Rogstraat;

  • e.

   de Schoolstraat voor het kruispunt met de Rogstraat;

  • f.

   de St. Hubertusstraat voor het kruispunt met de Rogstraat;

  • g.

   het Alard van Herpenplein en Molenstraat voor het kruispunt met de Rogstraat/Sint Sebastianusstraat;

  • h.

   de Hein de Leeuw en Brabantstraat voor het kruispunt met de parallelweg Sint Sebastianusstraat;

  • i.

   de Waterstraat voor het kruispunt met de parallelweg Sint Sebastianusstraat;

  • j.

   de Wooijstraat ter vervanging van de bestaande borden E1 van het RVV 1990;

  • k.

   de bebouwde komportalen op de Sint Sebastianusstraat (richting noord);

 • 21.

  het parkeervak ter hoogte van Rogstraat 12 aan te wijzen als een parkeervak voor het laden en lossen van goederen door het plaatsen van bord E7 van het RVV 1990 bij het parkeervak ter hoogte van Rogstraat 12;

 • 22.

  een gedeelte van het Alard van Herpenplein ten zuiden van de Sint Sebastianusstraat in te stellen als parkeergelegenheid behalve op vrijdag tussen 07.00 en 13.00 uur door het plaatsen van bord E4 met onderbord OB259 (Uitgezonderd vrijdag 7.00 – 13.00 h) van het RVV 1990 op het Alard van Herpenplein, ten zuiden van de Sint Sebastianusstraat;

 • 23.

  aan de westzijde van de Schoolstraat tussen een huisnummer 2 en het kruispunt met de Aldesteijnstraat een éénzijdig parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van borden E1 van het RVV 1990 op de Schoolstraat ter hoogte van huisnummer 2, het kruispunt met de Burchtstraat en ter hoogte van het kruispunt met de Aldesteijnstraat (alleen richting noord);

 • 24.

  op de parallelweg van de Sint Sebastianusstraat ter hoogte van huisnummer 24 een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en de ze op de Hein de Leeuw op te heffen, door het verplaatsen van bord E6 van het RVV 1990 met OB309 (kenteken 22-DV-KP) van de Hein de Leeuw naar de parallelweg van de Sint Sebastianusstraat ter hoogte van huisnummer 24.

Verkeersregels:

 • 25.

  het pad ten zuiden/oosten van de Sint Sebastianusstraat vanaf huisnummer 7a tot aan de komgrens in te stellen als verplicht in één richting te berijden fietspad door het plaatsen van borden G11 van het RVV 1990 bij het pad ter hoogte van huisnummer 7a, na de oversteek richting de Waterstraat en na de aansluiting met de Wooijstraat, alsmede door het plaatsen van bord G11 met onderbord OB501-l van het RVV 1990 bij de oversteek vanaf de Waterstraat;

 • 26.

  het pad ten noorden/westen van de Sint Sebastianusstraat vanaf huisnummer 6a tot aan het kruispunt met de Waterstraat in te stellen als in één richting te berijden fietspad door het plaatsen van bord G11 van het RVV 1990 bij het pad ter hoogte van huisnummer 6a, alsmede door het plaatsen van bord G11 met onderbord OB501-l van het RVV 1990 bij de oversteek van de Wooijstraat;

 • 27.

  het pad ten oosten van de Sint Sebastianusstraat vanaf de komgrens richting het noorden in te stellen als een in één richting te berijden verplicht (brom)fietspad door het plaatsen van bord G12a van het RVV 1990 naast het pad en ter hoogte van de komgrens;

Informatie:

 • 28.

  een zebrapad aan te leggen op de Rogstraat aan de westzijde van het kruispunt met de Schoolstraat door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 en het aanbrengen van borden L2 van het RVV 1990 op de Rogstraat ten westen van het kruispunt met de Schoolstraat;

 • 29.

  een zebrapad aan te leggen op de Rogstraat aan de westzijde van het kruispunt met de St. Hubertusstraat door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 en het aanbrengen van borden L2 van het RVV 1990 op de Rogstraat ten westen van het kruispunt met de St. Hubertusstraat;

 • 30.

  een zebrapad aan te leggen op de Sint Sebastianusstraat aan de oostzijde van het kruispunt met het Alard van Herpenplein door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 en het aanbrengen van borden L2 van het RVV 1990 op de Sint Sebastianusstraat ten oosten van het kruispunt met het Alard van Herpenplein;

 • 31.

  een zebrapad aan te leggen op de Sint Sebastianusstraat aan de westzijde van het kruispunt met de Waterstraat door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 en het aanbrengen van borden L2 van het RVV 1990 op de Sint Sebastianusstraat ten oosten van het kruispunt met de Waterstraat;

 • 32.

  aan beide zijden van de Rogstraat een bushalte aan te wijzen door het plaatsen van borden L3b van het RVV 1990 op de Rogstraat ten zuidwesten van het kruispunt met de Broekstraat/Kruisstraat;

 • 33.

  op de Sint Sebastianusstraat een bushalte aan te wijzen door het plaatsen van bord L3b van het RVV 1990 op de Sint Sebastianusstraat ter hoogte van de fietsoversteek richting de Waterstraat;

Overig:

 • 34.

  verkeersborden worden geplaatst conform de bepalingen in het BABW en RVV en de bij dit besluit horende bijlagen (tekeningen) ‘Rogstraat- Verkeersbesluit’ met tekeningnummers 081-16 (1a en 1b), d.d. 16-11-2016;

 • 35.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die, waarop de afkondiging plaatsvindt.

 

 

 

 

Publicatie:

Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant d.d.14 december 2016. Dit is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het verkeersbesluit in Oss Actueel gepubliceerd.

 

Waar kunt u dit besluit inzien?

Vanaf deze datum kan iedereen het verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur open.

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken naar de gemeente sturen, dus voor 25 januari 2017. U richt het bezwaarschrift aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

t.a.v. hoofd afdeling IBOR

Postbus 5

5340 BA Oss.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt

Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

 

 

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt

Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van uw bezwaarschrift aan de gemeente meesturen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de heer P. Megens, projectleider, via telefoonnummer 14 0412.

Oss, 13 december 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte

P. Brack