Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeStaatscourant 2016, 67819OverigBesluit van de burgemeester van de gemeente Halderberge van 22 november 2016 houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 Wet op de kansspelen (aanwijzing toezichthouders Wks gemeente Halderberge)

Logo Halderberge

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER WET OP DE KANSSPELEN

De burgemeester van de gemeente Halderberge,

Overwegende dat het wenselijk is toezichthouders aan te wijzen ingevolge artikel 34, tweede lid Wet op de kansspelen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 Wet op de kansspelen;

Gelet op artikel 34, tweede lid Wet op de kansspelen en titel 5.2 Awb;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst boa’s Domein I Openbare ruimte gesloten tussen de gemeente Halderberge en Rucphen;

BESLUIT:

Artikel 1 Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 Wet op de kansspelen

Als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 Wet op de kansspelen, wordt aangewezen:

  • 1.

    de ambtenaar van team Klantzaken van de gemeente Halderberge, waaronder de ambtenaar die beschikt over een aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

  • 2.

    de ambtenaar van de gemeente Rucphen die beschikt over een aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 2 Intrekking

Eerdere besluiten van de burgemeester tot aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in artikel 34, tweede lid Wet op de kansspelen worden ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders Wks gemeente Halderberge.

Oudenbosch, 22 november 2016

De burgemeester van de gemeente Halderberge,

G.A.A.J. Janssen