Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 67712Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan woonvelden Deinum

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat met ingang van 12 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan woonvelden Deinum. U kunt het plan bekijken via de gemeentelijke website www.menameradiel.nl (klik op ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens op ‘bestemmingsplannen in procedure’).

U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving plan

Het plan is een aanpassing van enkele ondergeschikte bepalingen in de regels van het eerder in werking getreden bestemmingsplan Woonvelden Deinum-Oost (gebiedsontwikkeling fase 2). De aanpassingen hebben betrekking op enkele maatvoeringen van de te bouwen woningen.

Omschrijving plangebied

Het plangebied omvat de drie woonvelden aan de noordoostkant van Deinum, zoals vastgelegd in genoemd bestemmingsplan. Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

Rechtsbescherming

Voordat het plan wordt vastgesteld is iedereen in de gelegenheid om schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Reacties kunnen binnen de termijn van zes weken schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad, postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met G.J. Rouwenhorst van de afdeling Romte via telefoon (0518) 45 29 00.