Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2011, herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort en besluit GS provincie herbegrenzing ecologische hoofdstructuur Boxtel

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat met ingang van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort” (met codering NL.IMRO.0757.BP01GroenePoort-VST1) ter inzage ligt. Deze bekendmaking vindt plaats op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Daarnaast ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant d.d. 22 november 2016 tot herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur ter inzage.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden direct ten noorden van het oertijdmuseum De Groene Poort aan de Bosscheweg 80 in Boxtel. Het plangebied is gelegen tussen de Bosscheweg en de A2. In dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding van het parkeerterrein, het horeca-uitgiftepunt met terras en het belevingspad door het bos planologisch geregeld.

Inhoud besluit herbegrenzing ecologische hoofdstructuur (EHS)

Gedeputeerde Staten van de provincie heeft op 15 november 2016 naar aanleiding van het door het college van burgemeester en wethouders ingediende verzoek een besluit tot herbegrenzing van de EHS genomen. Het betreft het deel van het plangebied waarop het horeca-uitgiftepunt en het parkeerterrein met hondensportvereniging is gelegen. Dit plandeel heeft een omvang van 3750 m2. Ter compensatie van deze herbegrenzing vindt een financiële compensatie plaats overeenkomstig artikel 5.6 van de Verordening ruimte. Deze compensatie is in het bestemmingsplan onderbouwd.

Ter in zage

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, het bestemmingsplan en het besluit tot herbegrenzing van de EHS kunt u met ingang van vrijdag 9 december 2016 inzien. Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het besluit tot herbegrenzing van de EHS kunt u digitaal raadplegen via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is bekend onder nummer NL.IMRO.0757.BP01GroenePoort-VST1.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan, het vaststellingbesluit en het besluit tot herbegrenzing van de EHS inzien via de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt, en in de bibliotheek aan de Burgakker 4 in Boxtel. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag tevens van 17.00 tot 19.30 uur.

Op woensdag 21 december 2016 vervalt de openstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u beroep instellen wanneer u belanghebbende bent en:

tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

  • -

    het beroep gericht is tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet u schriftelijk instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. Om de inwerkingtreding te schorsen, moet u naast het beroep tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag. In dat geval treden de besluiten niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Wetgeving

Op deze bekendmaking is onderstaande wetgeving van toepassing. Let op! De link naar de wetgeving hebben wij gemaakt op 5 december 2016. Als u op de link klikt krijgt u de tekst te zien zoals deze op 5 december 2016 geldend was. Houd er rekening mee dat de wetgeving inmiddels aangepast kan zijn. Viahttp://wetten.overheid.nl/zoeken kunt u de geldende tekst vinden

Van toepassing op deze bekendmaking is:

-Wet op de ruimtelijke ordening, artikel 3.8

Boxtel, 5 december 2016

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, H.A.M. van Berkel

De burgemeester, M. Buijs

Naar boven