Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2016, 67084Ruimtelijke plannenGEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘MARKNESSE, ZUID FASE 3, 1E PARTIELE HERZIENING’ TER INZAGE

Logo Noordoostpolder

Het bestemmingsplan regelt wat ’ruimtelijk’ wel en niet mag in het gebied wat aangeduid wordt als Marknesse Zuid fase 3. Voor dit gebied is in 2013 reeds een bestemmingsplan vastgesteld. Voor de uitvoering van dit nieuwbouwplan was destijds een fasering opgenomen. Gebleken is dat een aanpassing van deze fasering gewenst is. Hiertoe dient het bestemmingsplan herzien te worden. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen.

Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld

Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • 1.

    Gebleken is dat ondergrond en de verbeelding van bestemmingsplan niet correct met elkaar corresponderen. Dat leverde op een drietal plekken in het plangebied problemen op met hoekpercelen. De bestemmingsplankaart is hierop aangepast.

  • 2.

    Om te voldoen aan een toenemende vraag naar meergeneratiewoningen is een regeling opgenomen in het bestemmingsplan om deze onder voorwaarden toe te staan bij vrijstaande woningen.

Het plan is in te zien van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017.

Dit kan op:

 

Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord).

Het plan is op 14 november 2016 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

In dezelfde raadsvergadering van 14 november 2016 is de grondexploitatie Marknesse Zuid fase 3 vastgesteld. Tegen dit besluit staat geen bezwaar en beroep open.

Belanghebbenden kunnen beroep indienen tot en met 18 januari 2017

U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan. U kunt beroep indienen als u eerder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft gegeven.

Heeft u niet eerder een zienswijze gegeven? Dan kunt u alleen beroep indienen op de punten die nu anders zijn dan in het ontwerpbestemmingsplan. Of wanneer u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet eerder kon reageren.

Uw beroep stuurt u naar de Raad van State:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Wilt u voorkomen dat tijdens uw beroep het bestemmingsplan in werking treedt?

Vraag dan een voorlopige voorziening aan. Dit doet u bij de Raad van State:

De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De afdeling beslist of de voorlopige voorziening wordt toegekend.

Let op: het indienen van beroep en een voorlopige voorziening kost geld (griffierechten). Voor meer informatie neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State telefoonnummer (070) 426 44 26.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Mark Hoogvliet van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 0527 63 32 99 of per e-mail m.hoogvliet@noordoostpolder.nl.