Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondStaatscourant 2016, 66749VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 1621 VERBOD STIL TE STAAN HELMONDSINGEL GEMEENTE HELMOND

Logo Helmond

Nummer besluit: 1621

Datum besluit: 29-11-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen (hierna: BABW) inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 • -

  de in dit besluit genoemde wegen/delen van wegen zich bevinden in de wijk Rijpelberg, aan de rand van de stad;

 • -

  de Helmondsingel gelegen is buiten de bebouwde kom van de gemeente Helmond;

 • -

  de Helmondsingel zorgt voor de ontsluiting van de bedrijven hier;

 • -

  dit een doodlopende straat is met op het einde een zoutsteunpunt van de provincie Noord Brabant;

 • -

  de provincie melding heeft gedaan bij de Gemeente Helmond van geparkeerde grote voertuigen op dit gedeelte Helmondsingel;

 • -

  dat hierdoor de bereikbaarheid van het zoutsteunpunt niet wordt gewaarborgd;

 • -

  de provincie dan ook heeft verzocht hier maatregelen te treffen;

 • -

  het daarnaast niet wenselijk is dat er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden op de openbare weg;

 • -

  deze activiteiten dienen plaats te vinden op het eigen terrein van de bedrijven;

 • -

  het in verband met bovenstaande dan ook wenselijk is om aan twee zijden een verbod tot stilstaan in te stellen op het gedeelte Helmondsingel vanaf de toerit naar de N270 en het steunpunt van de provincie;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen;

 • -

  de in dit besluit genoemde wegen/delen van wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Helmond;

 • -

  toetsing inzake externe veiligheid heeft plaatsgevonden en hiermee geen problemen zijn;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Helmond 2016 is gemandateerd aan de afdelingsmanager van afdeling IBOR;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de (nationale) politie en dat positief is geadviseerd;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

1. aan beide zijden van de Helmondsingel, vanaf de toerit naar de N270 tot aan het steunpunt van de provincie Noord Brabant een verbod tot stilstaan in te stellen door middel van plaatsing van borden model E02, en eenmaal onderbord OB502 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

2. een en ander conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Afdelingsmanager Inrichting & Beheer Openbare Ruimte

Datum: 29-11-2016

Bijlage: 1621 Kaartbijlage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn voor het indie­nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar­schrift dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van de besluiten kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite (www.helmond.nl).